content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Magnetfält och trådlös teknik / Mobiltelefoni

Mobiltelefoni

För att mobiltelefonen ska kunna användas för samtal eller för att sända och ta emot data måste den ha kontakt med en basstation. En basstation har en antenn som skickar och tar emot radiovågor för att kommunicera med mobiltelefoner och terminaler. Basstationsantenner kan vara monterade på hustak, husfasader eller i master.

Mobiltelefoner fungerar både som sändare och mottagare. De skickar och tar emot signaler med hjälp av radiovågor. Dessa liknar de radiovågor som används för radio och TV. Radiovågornas energi kan tas upp av kroppen.

Minska onödig exponering från mobiltelefonen

Du kan minska exponeringen från din mobil betydligt genom att använda handsfree eller mobilens högtalarfunktion och samtidigt hålla ut mobilen från kroppen när du pratar. God täckning gör att exponeringen minskar ytterligare.

I dag finns inget robust vetenskapligt stöd för att radiovågorna från mobiltelefonen skulle kunna innebära några hälsorisker. Det finns dock en viss osäkerhet om möjliga långtidseffekter, framförallt när det gäller barn. I väntan på ytterligare kunskap förespråkar Strålsäkerhetsmyndigheten försiktighet vid användning av mobiltelefon.

Strålsäkerhetsmyndighetens mobilråd

Hälsorisker

I maj 2011 genomförde Världshälsoorganisationens (WHO) forskningsorgan för cancer, International Agency for Research on Cancer (IARC), en granskning av ditintills publicerad forskningslitteratur i avsikt att bedöma sannolikheten för att radiofrekventa elektromagnetiska fält skulle kunna orsaka cancer.

Resultatet var att radiofrekventa fält klassades som möjligen cancerframkallande (klass 2B), vilket är den svagaste misstankegraden.

IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, IARC Monographs, Volume 102 (på engelska)

Sedan 2011 har ett antal epidemiologiska studier som noggrant analyserat risken för hjärntumörer och andra tumörer i huvudet kopplade till mobilanvändning, publicerats. Sammantaget tyder inte dessa studier på någon sådan koppling så misstanken har försvagats ytterligare. För tumörtyper med latenstider längre än 15 år och för barn är det vetenskapliga underlaget ännu alltför begränsat för en robust bedömning, men tillgänglig litteratur tyder sammataget inte på någon ökad risk.

Strålsäkerhetsmyndighetens totala bedömning: Det är osannolikt att radiovågorna från mobiltelefonen skulle kunna medföra någon ökad risk för hjärntumör eller andra allvarliga hälsorisker.

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och ansvar

Strålsäkerhetsmyndigheten bevakar exponeringstrender samt utveckling och forskning för mobiltelefoni och dess eventuella hälsorisker och ger utifrån det råd och rekommendationer.


Senast uppdaterad/granskad 2016-03-30