content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Slutförvar

Slutförvar för använt kärnbränsle

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar den ansökan som Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har lämnat om tillstånd att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle. Sommaren 2016 lämnar vi vårt yttrande till mark- och miljödomstolen. Vår granskning ska vara klar under 2017 och då lämnar vi vårt yttrande till regeringen som fattar beslut om tillstånd ska ges eller inte.

Huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle

Tisdagen den 5 september inleddes huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt om SKB:s ansökan om att uppföra ett slutförvar för använt kärnbränsle. Strålsäkerhetsmyndigheten är, i egenskap av regeringens expertmyndighet, remissinstans till domstolen och är på plats vid varje förhandlingstillfälle. Förhandlingen pågår under fem veckor.

Yttrande till mark- och miljödomstolen: SKB har förutsättningar att uppfylla strålsäkerhetskraven för slutförvaret

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har förutsättningar att uppfylla myndighetens strålsäkerhetskrav på systemet för att slutförvara använt kärnbränsle. Därför tillstyrker myndigheten, i sitt yttrande till mark- och miljödomstolen, att domstolen bedömer slutförvarssystemet som en tillåtlig verksamhet.

Yttrandet till mark- och miljödomstolen: grunderna för bedömning

Det yttrande som Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar den 29 juni 2016 gör vi i egenskap av remissinsats i mark- och miljödomstolens prövning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan enligt miljöbalken.

Slutförvarets stegvisa prövning

Strålsäkerhetsmyndigheten fortsätter att granska ansökan från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) om slutförvaring av använt kärnbränsle efter yttrandet till mark- och miljödomstolen. Nästa steg är att bedöma remissinsatsernas synpunkter och göra våra slutliga bedömningar i yttrandet till regeringen under 2017.

Slutförvarets utveckling under 40 år

Redan när den första kärnkraftsreaktorn togs i kommersiell drift i början av 1970-talet var kärnkraftsindustrin och myndigheter medvetna om att radioaktivt avfall måste hanteras på ett strålsäkert sätt. Strålsäkerhetsmyndigheten och våra föregångare har sedan dess följt slutförvarsfrågan.

Följ myndighetens slutförvarsgranskning i diariet

Ett sätt att följa Strålsäkerhetsmyndighetens arbete med granskningen av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökningar är att bevaka vårt e-diarium. De diarienummer som främst används är: SSM2011-1135 (huvudprojektet), SSM2011-1136 (Clink-ansökan), SSM2011-1137 (slutförvarsansökan) och SSM2010-4132 (OECD/NEA:s granskning). Kompletteringar från SKB diarieförs i SSM2011-2426 (slutförvarsansökan) och SSM2011-3656 (Clink). När remissvar kommer in diarieförs de i SSM2011-3522 (slutförvarsansökan) och SSM2011-3833 (Clink).

Det går även att söka i diariet via fritext.