content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Slutförvar

Nyheter om slutförvarsfrågan

[Webbsidor] 1. Förslag på kärnavfallsavgifter och säkerheter för 2018-2020   [Webbsida]
den 30 juni 2017 Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) föreslår i remissen "Förslag på kärnavfallsavgifter, finansierings- och kompletteringsbelopp för 2018-2020" att avgiften till Kärnavfallsfonden höjs från i genomsnitt 4,0 öre till 6,4 öre ...
[Webbsidor] 2. Regler för utförsel och slutförvar av materialprover behöver ses över   [Webbsida]
den 21 februari 2017 Strålsäkerhetsmyndigheten har i en skrivelse uppmärksammat Miljö- och energidepartementet på behovet av att se över lagstiftningen inom strålsäkerhetsområdet när det gäller förutsättningarna att genomföra svenska materialundersökningar ...
[Webbsidor] 3. Utvecklingsprogram för slutförvaret granskas   [Webbsida]
den 3 oktober 2016 De svenska reaktorinnehavarna har gemensamt lämnat in ett forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprogram (Fud) till Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten ska nu granska Fud-programmet. För att inhämta synpunkter skickar ...
[Webbsidor] 4. Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår ingen ändring av riksdagens beslut att upphäva Studsvikslagen   [Webbsida]
den 16 september 2016 Strålsäkerhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen utrett vilka effekterna kan bli för staten med anledning av Studsvikslagens upphörande den 31 december 2017. Myndigheten föreslår ingen ändring av riksdagens beslut ...
[Webbsidor] 5. Yttrande till mark- och miljödomstolen: SKB har förutsättningar att uppfylla strålsäkerhetskraven för slutförvaret   [Webbsida]
den 29 juni 2016 Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har förutsättningar att uppfylla myndighetens strålsäkerhetskrav på systemet för att slutförvara använt kärnbränsle. Därför tillstyrker myndigheten, ...
[Webbsidor] 6. Pressinbjudan: Strålsäkerhetsmyndighetens yttrande till mark- och miljödomstolen om slutförvaret   [Webbsida]
den 27 juni 2016 Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar på onsdag sitt yttrande till mark- och miljödomstolen kring Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ansökan om ett slutförvar för använt kärnbränsle. Yttrandet presenteras på en pressträff ...
[Webbsidor] 7. Remissinstanserna har sagt sitt om SKB:s slutförvarsansökan   [Webbsida]
den 9 maj 2016 Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) har ansökt om tillstånd att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, Östhammars kommun, och en inkapslingsanläggning i Oskarshamns kommun. Som ett led i Strålsäkerhetsmyndighetens ...
[Webbsidor] 8. Strålsäkerhetsmyndigheten avbryter forskningsprojekt   [Webbsida]
den 21 april 2016 Strålsäkerhetsmyndigheten har beslutat att avbryta samarbetet med Inspecta Nuclear AB (Inspecta) om forskning kring kopparkapselns egenskaper vid slutförvaring av använt kärnbränsle. Anledningen är att Inspecta samtidigt med ...
[Webbsidor] 9. Preliminära resultat: SKB kan bygga strålsäker inkapslingsanläggning i Oskarshamn   [Webbsida]
den 23 mars 2016 Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har förutsättningar att uppföra och driva en inkapslingsanläggning för använt kärnbränsle som uppfyller myndighetens strålsäkerhetskrav. SKB måste ...
[Webbsidor] 10. SKB:s slutförvarsansökningar är nu tillräckligt kompletta   [Webbsida]
den 29 januari 2016 Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar om tillstånd att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark, Östhammars kommun, och en inkapslingsanläggning i anslutning till mellanlagret för använt ...
Sök Artiklar