content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Slutförvar / Ansökningarna / Ansökan om inkapslingsanläggning (Clink)

Ansökan om inkapslingsanläggning (Clink)

Här kan du läsa Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om att bygga en inkapslingsanläggning (Clink) i Oskarshamn. Där är det tänkt att använt kärnbränsle från kärnkraftverken ska kapslas in före slutförvaringen.

SKB:s ansökan om att bygga och driva en inkapslingsanläggning (som företaget kallar Clink) är mycket omfattande. Här publiceras endast delar av ansökan. Övriga delar är under sekretess och alltså inte tillgängliga för allmänheten.

Strålsäkerhetsmyndigheten har valt att sekretessbelägga en stor del av ansökan eftersom den innehåller beskrivningar av säkerhets- och skyddssystemen för det planerade slutförvaret. Ansökan innehåller också liknande beskrivningar för det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab, i Oskarshamn, där kärnbränslet förvaras innan det flyttas till slutförvaret).

SKB lämnade in sin ansökan den 16 mars 2011. Strålsäkerhetsmyndigheten har i uppdrag av regeringen att granska ansökan mot kärntekniklagen. Det är en process som tar många år.

Den 31 mars 2015 tog Strålsäkerhetsmyndigheten emot den sista delen av en omfattande komplettering till Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om att bygga en inkapslingsanläggning (Clink) för använt kärnbränsle. I kompletteringen ingår en ansökan om att få utöka kapaciteten i mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) från dagens 8 000 ton till 11 000 ton använt kärnbränsle samt en uppdaterad miljökonsekvensbeskrivning för hela slutförsvarssystemet, det vill säga både slutförsvarsanläggningen och inkapslingsanläggningen.

 Alla dokument nedan presenteras i pdf-format.

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Sammanställning av ansökningshandlingar för Clink och Clab (2015-03-31)

Förändringar i Clink och tilläggsyrkanden avseende utökad mellanlagring (2015-03-31)

SKB:s komplettering av ansökan avseende uppförande och drift av Central anläggning för mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle (Clink)

Sammanställning av SKB:s svar på SSM:s begäran om komplettering av ansökan avseende uppförande och drift av Central anläggning för mellanlagring och inkapsling av använt kärnbränsle (Clink)

Underlag avseende utökad mellanlagring i Clink och Clab (2015-03-31)

Radiologiska konsekvenser – Clink och Clab (2015-03-31)

Bilaga C - Avvecklingsplan för Clink

Bilaga D ­– Organisation, ledning och styrning under planering och förprojektering

Bilaga E – Organisation, ledning och styrning – Uppförandeskede

Clink F-PSAR Allmän del 

Kapitel 1 – Introduktion

Kapitel 2 – Förläggningsplats

Kapitel 3 – Krav och konstruktionsförutsättningar

Kapitel 4 – Kvalitetssäkring och anläggningens drift

Kapitel 7 – Strålskydd och strålskärmning

Bilaga G – Granskning och värdering av F-PSAR för Clink

Bilaga J – Kravhantering för Clink 

Bilaga AH – Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna

Bilaga MKB – Miljökonsekvensbeskrivning (42 Mb)

SKB har lämnat in kompletteringar till miljökonskevensbeskrivningen.

» Kompletteringar till miljökonsekvensbeskrivningen


Senast uppdaterad/granskad 2016-01-28