content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Slutförvar / Ansökningarna / Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning

Den miljökonsekvensbeskrivning som Svensk kärnbränslehantering AB (SKB) har tagit fram används som underlag till ansökan om slutförvar och ansökan om att bygga en inkapslingsanläggning (Clink), enligt kärntekniklagen (KTL) samt till SKB:s ansökan enligt miljöbalken för ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall.

 Alla dokument nedan presenteras i pdf-format.

Den ursprungliga versionen av SKB:s miljökonsekvensbeskrivning och tillhörande bilagor finns tillgängliga här:

Miljökonsekvensbeskrivning (42 Mb)

SKB:s miljökonsekvensbeskrivning finns även tillgänglig tillsammans med annat underlagsmaterial till ansökan om slutförvar och ansökan om att bygga en inkapslingsanläggning.

Ansökan om slutförvar
Ansökan om inkapslingsanläggning (Clink)

För att undvika duplicering av ett stort antal dokument görs SKB:s efterföljande kompletterande material rörande miljökonsekvensbeskrivningen tillgängliga på den här sidan.

Fram till oktober 2015 har SKB kompletterat miljökonsekvensbeskrivningen och tillhörande information i fyra huvudsteg, dels som svar på kompletteringsbegäranden från Strålsäkerhetsmyndigheten, dels som svar på önskemål som har lämnats in till mark- och miljödomstolen under den parallella prövningen enligt miljöbalken.

En heltäckande sammanställning av SKB:s kompletterande information ges nedan. Dessutom ges i tabellform en lista över Strålsäkerhetsmyndighetens specifika kompletteringsbegäran och SKB:s svar. 

SKB:s komplettering av miljöbalksansökan

Kompletteringsyttrande I (april 2013)

Kompletteringsyttrande II (september 2014)

Kompletteringsyttrande III (mars 2015)

Kompletteringsyttrande IV (oktober 2015)

Bilaga K:1 Förslag till villkor

Bilaga K:2 Ämnesvisa svar på kompletteringsönskemålen

Bilaga K:3 Frågor och svar per remissinstans

Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken

Bilaga K:11 SKB:s jämförande bedömningar av andra studerade metoder än den valda metoden, KBS‑3

Bilaga K:12 Uppdatering av rapporten Principer, strategier och system för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle

Bilaga K:13 Uppdatering av rapporten Jämförelse mellan KBS-3-metoden och deponering i djupa borrhål för slutligt omhändertagande av använt kärnbränsle

Bilaga K:19 Säkerhetsrelaterade platsegenskaper – en relativ jämförelse av Forsmark med referensområden

Bilaga K:20 Tilläggs MKB avseende förändringar i Clink och utökad mellanlagring

Bilaga K:21 Samrådsredogörelse – utökad mellanlagring

Bilaga K:22 Bortledade av grundvatten – Clink

Bilaga K:6 Vattenverksamhet i Forsmark

Bilaga K:7 Bortledade av grundvatten från slutförvarsanläggningen i Forsmark

Bilaga K:4 Komplettering avseende vattenhantering och vattenverksamhet

Bilaga K:5 Konsekvensbedömning för vattenmiljöer. Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle

Bilaga K:25 Påverkan på vattenmiljöer - Clink

Bilaga K:14 Berg- och bentonittransporter - kärnbränsleförvaret i Forsmark

Bilaga K:15 Pilotförsök med vattentillförsel till en våtmark i Forsmark

Bilaga K:16 Inventering av gölgroda, större vattensalamander och gulyxne i Forsmark 2012

Bilaga K:17 Åtgärder för bevarande och utveckling av naturvärden i Forsmark

Bilaga K:18 Sammanfattning av påverkan på skyddade arter i Forsmark

Bilaga K:8 Errata till rapporter som ingår i miljöbalksansökan – Hantering och slutförvaring av använt kärnbränsle

SSM:s kompletteringsbegäran avseende miljökonsekvensbeskrivningen

BegäranKomplettering
Begäran om komplettering rörande Hultsfred som alternativ plats
(2013-12-17)
2014-09-04
Svar på begäran rörande Hultsfred som alternativ plats
Sammanställning av kvarstående kompletteringsönskemål rörande KTL-ansökan
(2013-11-26)

Delyttrande till mark- och miljödomstolen med synpunkter rörande SKB:s kompletteringar april 2013
(2013-09-13)

2015-03-30
Svar påbegäran om komplettering – MKB

 
Begäran om komplettering av ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall – Miljökonsekvensbeskrivningen 
(2012-10-29)
2013-04-02
Svar på begäran om komplettering rörande MKB

 

 

 

 

 


Senast uppdaterad/granskad 2016-01-28