content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Slutförvar / Ansökningarna / Nationell remiss

Nationell remiss av slutförvarsansökan

Organisationer, myndigheter, universitet och andra intressenter har getts möjlighet att komma med synpunkter på det planerade slutförvaret för använt kärnbränsle. Detta genom att Strålsäkerhetsmyndigheten har skickat Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökningar på remiss i två omgångar.

De båda remisserna är en del i Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan om att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Andra remissomgången (fram till den 30 april 2016)

  • Strålsäkerhetsmyndigheten frågade efter synpunkter på sakfrågan.
  • 28 april 2014 skickade vi SKB:s ansökan om att bygga ett slutförvar på remiss.
  • 20 maj 2015 skickade vi SKB:s ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning på remiss.
  • 29 januari 2016 kungjorde vi SKB:s slutförvarsansökan och ansökan om att få bygga en inkapslingsanläggning (Clink).
  • Remisstiden för båda ansökningarna gick ut den 30 april 2016.

Första remissomgången (fram till den 1 juni 2012)

  • Strålsäkerhetsmyndigheten frågade efter synpunkter på hur pass fullständiga SKB:s ansökningar är.
  • Svaren vi fick innehöll förslag på kompletteringar som SKB bör göra.
  • I juni 2011 skickade vi SKB:s ansökan om att bygga ett slutförvar på remiss.
  • I november 2011 skickade vi SKB:s ansökan om inkapslingsanläggningen Clink (där SKB vill kapsla in det använda kärnbränslet före slutförvaringen) på remiss.
  • Remisstiden för båda ansökningarna gick ut den 1 juni 2012.


Senast uppdaterad/granskad 2016-05-02