content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Slutförvar / Reaktorägarnas utvecklingsprogram (Fud)

Reaktorägarnas utvecklingsprogram (Fud)

Var tredje år måste kärnkraftverkens ägare visa att de utvecklar arbetet kring använt kärnbränsle, kärnavfall och avveckling av sina reaktorer. Strålsäkerhetsmyndigheten granskar reaktorägarnas Fud-program, där Fud står för Forskning-Utveckling-Demonstration.

Reaktorägarna måste redovisa ett så kallat Fud-program (Forskning-Utveckling-Demonstration) var tredje år. Syftet med programmet är att reaktorägarna kan visa att de ständigt utvecklar sina metoder och sitt forskningsarbete kring hanteringen av använt kärnbränsle och kärnavfall.

Det här måste redovisas i Fud-programmet:

  • Hur reaktorägarna arbetar med forskning och utveckling och för att demonstrera de tekniker som krävs för en säker hantering av använt kärnbränsle och kärnavfall.
  • Vad de har åstadkommit de senaste tre åren.
  • Hur de tänker förbättra sitt arbete.
  • En plan för hur kärnkraftverken i framtiden ska avvecklas.
  • En detaljerad planering över vad de ska göra de kommande sex åren.

Kraven på Fud-programmet finns i kärntekniklagen.

Både teknik och samhällsvetenskap

Fud-programmet berör såväl tekniska som samhällsvetenskapliga aspekter. Genom åren har programmet bland annat handlat om reaktorägarnas arbete med olika slutförvarsmetoder. Det har också tagit upp formerna för samarbete med de kommuner som berörs av ett slutförvar.

Reaktorägarna genomför dessutom löpande demonstrationer av det framtida slutförvarsarbetet. Sådana demonstrationer görs bland annat i ett underjordiskt berglaboratorium norr om Oskarshamn. Där går det till exempel att öva tekniker för att borra tunnlar i samma stora skala som det planerade slutförvaret.

Regeringen fattar beslut om Fud

Strålsäkerhetsmyndigheten granskar Fud-programmet för att bedöma om det är tillräckligt väl underbyggt.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) sammanställer programmet på uppdrag av reaktorägarna. SKB lämnade in sin senaste redovisning till Strålsäkerhetsmyndigheten i september 2016. I slutet på mars 2017 lämnade myndigheten sitt yttrande om Fud-programmet till regeringen.

Kärnkraftsindustrins forsknings- och utvecklingsprogram bör godkännas

Regeringen beslutar sedan om reaktorägarna har genomfört Fud-programmet på det sätt de är skyldiga att göra. Om det är nödvändigt ställer regeringen också villkor på deras fortsatta arbete med forskning och utveckling.

Myndighetens granskningsrapporter:

 Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2016 (SSM Rapport 2017:17)
 Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2013 (SSM Rapport 2014:12
 Granskning och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2010 (SSM Rapport 2011:10)
 SKI:s och SSI:s synpunkter på SKB:s FoU/Fud-program 1986-2007 (SSM Rapport 2010:29)
 SKI:s yttrande och utvärdering av SKB:s redovisning av Fud-program 2007 (SKI Rapport 2008:48)
 Sammanställning av remissvar över SKB:s Fud-program 2007 refererade i SKI Rapport 2008:48 (SKI-PM 2008:05)


Senast uppdaterad/granskad 2017-03-29