content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Slutförvar / Slutförvar för använt kärnbränsle

Slutförvar för använt kärnbränsle

Om Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan godkänns kommer industrin att få tillstånd att uppföra och driva ett slutförvar för använt kärnbränsle nära kärnkraftverket i Forsmark. SKB har lämnat in en ansökan som Strålsäkerhetsmyndigheten nu granskar. Till vår hjälp har vi en lång rad nationella och internationella experter.

Enligt lagen måste den som producerar kärnkraft också ta hand om avfallet från reaktorerna. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), som bildades av kärnkraftsbolagen på 1970-talet, planerar nu att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle.
 
I ett slutförvar ska det använda kärnbränslet kunna förvaras säkert i 100 000-tals år. Det beror på att kärnbränslet är mycket farligt för omgivningen och att det tar lång tid för radioaktiviteten att minska.

SKB har föreslagit att slutförvaret ska byggas i Östhammars kommun, nära kärnkraftverket i Forsmark. Där är det tänkt att det använda bränslet ska förvaras 500 meter ner i berggrunden. SKB planerar att börja bygga slutförvaret i början av 2020-talet, men först måste regeringen godkänna planerna.

Vi granskar slutförvarets säkerhet

Strålsäkerhetsmyndigheten kontrollerar så att både platsen och metoden för slutförvaret är tillräckligt säkra. Slutförvaret får inte utsätta människor och miljö för mer strålning än en hundradel av så kallad bakgrundsstrålning. Det gäller både nu och för framtida generationer.

Bakgrundsstrålning kommer till stor del från naturliga källor. Exempel på sådana är strålning från marken, radon i våra husväggar eller kosmisk strålning (från rymden).

När vi är klara med vår granskning av SKB:s ansökan lämnar vi ett yttrande till regeringen. I det föreslår vi antingen att regeringen ger SKB tillstånd, eller att ansökan avslås. Vi planerar att lämna vårt yttrande till regeringen under 2017, efter att mark-och miljödomstolen i Nacka tingsrätt har prövat SKB:s ansökan enligt miljöbalken.

Mångsidig kunskap om slutförvarsfrågan

Strålsäkerhetsmyndigheten och våra föregångare (Statens strålskyddsinstitut och Statens Kärnkraftinspektion) har granskat kärnkraftsindustrins program för slutförvaring av använt kärnbränsle under 30 år. Därför har vi utvecklat en god förmåga att analysera den långsiktiga säkerheten hos ett slutförvar. 

  • Statens Kärnkraftinspektion genomförde under 1990-talet två stora säkerhetsanalyser. I en säkerhetsanalys undersöks aspekter som kan påverka ett slutförvar i framtiden, till exempel klimatförändringar. Den ena analysen granskades av internationella experter och fick mycket gott betyg.
  • Strålsäkerhetsmyndigheten har utvecklat egna beräkningsmodeller, exempelvis modeller för hur radioaktiva ämnen sprids i miljön.
  • Vi samarbetar dessutom med ett stort antal nationella och internationella experter och expertgrupper. De representerar många olika specialområden. Experterna är väl insatta eftersom de flesta av dem har arbetat med slutförvarsfrågan under lång tid.

Internationellt samarbete

Strålsäkerhetsmyndigheten deltar i internationellt samarbete och forskning kring slutförvarsfrågor, ibland annat i EU och OECD:s kärnenergibyrå NEA. En arbetsgrupp på uppdrag av NEA har även gjort en oberoende expertgranskning av delar av SKB:s ansökan.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedriver dessutom forsknings- och utvecklingsarbete tillsammans med myndigheter i andra länder. Däribland finns STUK, som är Strålsäkerhetsmyndighetens motsvarighet i Finland.

Läs mer: Internationell expertgranskning


Senast uppdaterad/granskad 2016-12-08