content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Slutförvar / Andra aktörer i slutförvarsfrågan

Andra aktörer i slutförvarsfrågan

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet. Men många andra aktörer är inblandade i frågan om ett slutförvar för använt kärnbränsle: Myndigheter, kommuner, föreningar och ideella organisationer. Här hittar du information om och länkar till några av dessa.

Statliga myndigheter och kommittéer

Regeringen
Regeringen fattar beslut om Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) ska få tillstånd att bygga en inkapslingsanläggning och ett slutförvar för använt bränsle. Ansökningarna prövas mot miljöbalken och kärntekniklagen.

Strålsäkerhetsmyndigheten har i uppdrag av regeringen att granska SKB:s ansökan mot kärntekniklagen. När granskningen är färdig lämnar vi ett yttrande till regeringen, där vi antingen föreslår att företagets ansökan godkänns eller avslås. Regeringen får också ett yttrande från mark- och miljödomstolen.

Regeringens webbplats

Miljö- och energidepartementet
Departementet ansvarar för lagstiftningen när det gäller kärnsäkerhet och skydd mot strålning. Säker strålmiljö är ett av de 16 nationella mål för miljökvalitet som riksdagen har beslutat om.

Miljö- och energidepartementet

Mark- och miljödomstolen
Mark- och miljödomstolen avgör miljö- och vattenfrågor med stöd i miljöbalken. Domstolen ska pröva den del av SKB:s tillståndsansökan som rör slutförvarssystemet. Det är mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt som prövar SKB:s ansökan.

Sveriges domstolar

Statens råd för kärnavfallsfrågor (Kärnavfallsrådet)
Statens råd för kärnavfallsfrågor är en vetenskaplig kommitté under Miljödepartementet. Rådets uppgift är att utreda frågor som rör kärnavfall och rivning av kärntekniska anläggningar.

Kärnavfallsrådet

Kärnavfallsfonden
Kärnavfallsfonden är en statlig myndighet som har ansvar för inbetalade avgifter från kärnkraftsreaktorernas ägare. Avgifterna ska bland annat användas för att betala slutförvaringen av det använda kärnbränslet.

Kärnavfallsfonden 

Kommuner

Oskarshamns kommun
Oskarshamns kommun

Östhammars kommun
Östhammars kommun
Regionförbund

Kalmar län
Regionförbundet Kalmar län

Uppsala län
Regionförbundet Uppsala län
Länsstyrelser

Länsstyrelsen i Kalmar län
Länsstyrelsen i Kalmar län

Länsstyrelsen i Uppsala län
Länsstyrelsen i Uppsala län

Ideella organisationer

Här listar vi de organisationer som får bidrag ur kärnavfallsfonden för att följa slutförvarsfrågan.  Fler organisationer deltar i granskningen av det planerade slutförvaret, genom att svara på Strålsäkerhetsmyndighetens remiss.

Nationell remiss

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG
MKG bevakar arbetet med att hitta en metod och plats för att slutförvara det använda kärnbränslet. MKG, som är en ideell förening, är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen, Naturskyddsföreningen i Uppsala län, Naturskyddsförbundet i Kalmar län, Fältbiologerna och Opinionsgruppen för säker slutförvaring i Östhammar (Oss).

Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG 

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas
Miljörörelsens kärnavfallssekretariat är en ideell förening, grundad 2004 av Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen och Miljöförbundet Jordens Vänner. Föreningen följer och granskar kritiskt alla projekt som rör omhändertagande av högaktivt radioaktivt avfall. De vill också verka för den miljömässigt och långsiktigt bästa lösningen i sådana frågor.

Miljörörelsens kärnavfallssekretariat, Milkas

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO
Sveriges Energiföreningars Riksorganisation (SERO) är en ideell och politiskt obunden förening som bildades 1980. Föreningen vill främja användningen av inhemska, förnybara energikällor och på så sätt åstadkomma minsta möjliga miljöpåverkan.

Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, SERO

Kärnkraftsindustrin

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)
Svensk Kärnbränslehantering AB är ett företag som ägs av de svenska kärnkraftföretagen. SKB bildades på 1970-talet. Företagets uppgift är att ta hand om allt radioaktivt avfall från kärnkraftverken. SKB ansvarar också för de anläggningar där avfallet förvaras i dag: Det centrala mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab) utanför Oskarshamn och slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) i Forsmark.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB)


Senast uppdaterad/granskad 2015-03-25