content a0 a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 a9
Start / Slutförvar / Ansökningarna / Ansökan om slutförvar / Kompletteringar till slutförvarsansökan

Kompletteringar till slutförvarsansökan

På den här sidan publiceras de kompletteringar samt förtydligande som Strålsäkerhetsmyndigheten har begärt, och fått in, från Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) gällande SKB:s ansökan om att få bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle.

Kompletteringarna presenteras i två delar:

  • Strålsäkerhetsrelaterade frågor kring uppförande och drift av slutförvarsanläggningen.
  • Långsiktigsäkerheten hos slutförvaret.

Länkar till var och en ges nedan:

Uppförande och drift
Långsiktig säkerhet

Materialet presenteras i tabeller där den första kolumnen hänvisar till de begäranden om kompletteringar som Strålsäkerhetsmyndigheten har skickat till SKB. I den andra kolumnen listas de senaste kompletteringar samt tekniska bilagor som SKB har kommit in med och som svarar på den begäran som SSM skickat. 

I ett antal fall väntar Strålsäkerhetsmyndigheten på ytterligare kompletteringsmaterial och i vissa fall pågår en utredning kring de befintliga svaren. I den tredje kolumnen anges därför om Strålsäkerhetsmyndigheten har bedömt att svaren som myndigheten fått på enskilda frågor är tillräckliga för att möjliggöra granskning i sak.

Tabellerna kommer att uppdateras vid leverans av ytterligare kompletteringar från SKB.

 All begäran och alla kompletteringar presenteras i pdf-format.


Senast uppdaterad/granskad 2016-01-28