Avgifter för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning

Enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strål­säker­hets­myndig­heten ska tillståndshavare enligt strålskyddslagen betala årliga avgifter till Strål­säker­hets­myndig­heten. Avgifterna gäller från och med den 15 januari 2017.

Den årliga avgiften tas ut första gången under kalenderåret efter att beslut om tillståndet har fattats. Det innebär vanligen att ingen avgift tas ut i samband med att Strålsäkerhetsmyndigheten beviljar tillstånd. För tillstånd som beviljas för en kortare tidsperiod tas dock avgift ut i samband med att tillståndet beviljas.

För avgiftsuttaget gäller vidare:

  • Om Strålsäkerhetsmyndighetens prövning av en ansökan om tillstånd kräver särskild utredning, eller annat arbete som leder till väsentligt högre kostnader än normalt, ska en tilläggsavgift betalas med 1 280 kronor per nedlagd arbetstimme.
  • Då ett tillstånd förnyas ska avgift erläggas även för det år då beslut fattas om att förnya tillståndet.
  • Den årliga avgiften beräknas på uppgifter som anmälts till Strålsäkerhetsmyndigheten före den 1 januari. Uppgifter som kommit in efter detta datum påverkar inte avgiftens storlek.
  • För såväl innehav som användande av utrustningar som kräver tillstånd enligt strålskyddslagen ska årliga avgifter betalas till Strålsäkerhetsmyndigheten.
  • Beslut att ta ut avgift får verkställas enligt utsökningsbalken, vilket innebär att en obetald avgiftsfaktura efter påminnelse skickas direkt till kronofogden.
  • Om det finns särskilda skäl, får Strålsäkerhetsmyndigheten sätta ned eller efterskänka avgiften. En verksamhet med liten omfattning har av myndigheten inte bedömts utgöra särskilda skäl för nedsättning av avgiften.
  • Beslutet att bevilja tillstånd med vilket avgiftsskyldighet följer kan överklagas hos Förvaltningsrätten i Stockholm.
Avgifter för tillståndspliktig verksamhet (ur SFS 2008:463)
VerksamhetAvgift   beräknas perAvgift   i kronor
Tillståndspliktiga lasrar eller laserpekare högst 30 mW tillstånd 500
Laserpekare över 30 mW   tillstånd 8 400
Tillståndspliktiga lasrar tillstånd 8 400
Torkning med mikrovågor tillstånd 8 400
Medicinsk röntgendiagnostik generator 4 900
Odontologisk röntgendiagnostik generator 1 900
Veterinärmedicinsk röntgendiagnostik generator 2 700
Verksamhet med öppna strålkällor högst 100 MBq   1 000
Verksamhet med öppna strålkällor (högst 10 gigabecquerel) laboratorium 3 100
Verksamhet med öppna strålkällor (över 10 gigabecquerel) laboratorium 16 800
Mindre acceleratorer och bestrålningsapparater med slutna   strålkällor (över 100 gigabecquerel) utrustning 5 600
Acceleratoranläggningar tillstånd 21 400
Radiografering utrustning 2 500
Utrustning för analys, kontroll och övervakning utrustning 1 000
Sluten strålkälla med en aktivitet som är högst 100 gigabecquerel utrustning 1 000
Strålsterilisering anläggning 24 000
Handel med strålkällor tillstånd 6 100
Installation och underhåll av strålkällor tillstånd 9 400
Verksamhet med kvalitetskontroll av radiologisk utrustning tillstånd 1 000
Acceleratorer och koboltapparater för extern strålterapi utrustning 12 100
Röntgenterapiutrustning för extern strålterapi utrustning 4 100
Efterladdningsutrustningar för brachyterapi utrustning 12 100
Annan sluten strålkälla för brachyterapi med en aktivitet som   överstiger 100 gigabecquerel tillstånd 18 200
Nuklearmedicin högst 100 gigabecquerel tillstånd 74 000
Nuklearmedicin över 100 gigabecquerel tillstånd 119 700