Remiss – Westinghouse Electric Sweden AB:s ansökan om tillstånd för fortsatt verksamhet

Westinghouse Electric Sweden AB (WSE) har hos Strålsäkerhetsmyndigheten ansökt om tillstånd för fortsatt verksamhet enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet (kärntekniklagen) vid anläggningarna i Västerås kommun. Nuvarande tillstånd enligt kärntekniklagen löper ut 2019-12-31. En miljökonsekvensbeskrivning har lämnats in i ärendet.

Yttranden och synpunkter

Synpunkter på ansökan och miljö­konsekvens­beskrivningen lämnas senast den 8 april 2019, via e-post till registraturen med referens till ärende SSM2018-3592.

Eventuella frågor besvaras av Marika Andersson, tel. 08-799 44 18.