Råd och nämnder

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett antal råd, nämnder och delegationer till stöd i sitt arbete:

  • Vetenskapligt råd för UV-frågor
  • Vetenskapligt råd för elektromagnetiska fält
  • Nämnden för forskningsfrågor
  • Reaktorsäkerhetsnämnden
  • Avfallsnämnden

Krav på opartiskhet

Ledamöter i myndighetens rådgivande nämnder och råd måste redovisa förhållanden som kan ha betydelse för deras objektivitet eller opartiskhet. Om förhållandena ändras är ledamöterna skyldiga att anmäla detta. Myndigheten bedömer om myndighetens saklighet eller opartiskhet riskerar att påverkas.