Vår verksamhetspolicy

Strålsäkerhetsperspektivet ska vara styrande i Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet och beslut på alla nivåer i organisationen. Myndigheten följer i det arbetet relevanta lagar och andra bestämmelser. Verksamhetspolicyn är också vår strategiska målbild, och ska hjälpa oss att uppnå visionen om ett strålsäkert samhälle och målen för kvalitet, miljö, arbetsmiljö och säkerhet.

Vi påverkar beteenden så att strålsäkerheten förbättras inom vårt ansvarsområde

Vår roll är att på ett pådrivande och förebyggande sätt få andra att utveckla strålsäkerheten och agera strålsäkert. Vi förstår risker och utmaningar, och anpassar vårt agerande så att det effektivt bidrar till en förbättrad strålsäkerhet och en minimerad belastning på miljön. Vi använder rätt påverkansverktyg och utgår från riskinformerade tillsynsprogram. Vår egen säkerhetskultur är god.

Vi tar väl underbyggda beslut

Vi fattar våra beslut med stöd av vår värdegrund och med strålsäkerheten i fokus. Bedömningsgrunderna är harmoniserade och likartade. Vårt ledningssystem är certifierat och uppdateras kontinuerligt som stöd för en effektiv och rättssäker ärendehantering. Vi har tydliga och ändamålsenliga regler som ger god förutsägbarhet om vad som gäller, och som stärker rättstryggheten. Vi arbetar med ständiga förbättringar.

Vi är en attraktiv arbetsplats

Vi har en god arbetsmiljö som präglas av arbetsglädje, och vi erbjuder stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter. Vår kultur främjar säkerheten samt underlättar samarbete och kommunikation. Ledarskapet är utvecklande och medarbetarskapet aktivt. Vi använder ett effektivt och modernt arbetssätt.

Vi säkerställer att det finns rätt kompetens

Vi har rätt kompetens över tid så att vi kan utföra vårt uppdrag. Vi bidrar till att det finns nationell kompetens för dagens och framtidens behov. Vi söker och skapar aktivt samverkan inom strålsäkerhetsområdet hos myndigheter, tillståndshavare och universitet.

Vi är tongivande nationellt och internationellt

Vi är aktiva och synliga i sammanhang som främjar strålsäkerheten både nationellt och internationellt. Vi lyssnar på och tar intryck av våra intressenter, vi bidrar proaktivt med saklig information och vi är en efterfrågad aktör i kraft av vår kompetens. Vi bidrar till att Sveriges internationella åtaganden inom vårt verksamhetsområde uppfylls.

Vi uppfattas som värdeskapande av våra intressenter

Vårt arbete upplevs skapa värde hos våra intressenter.