Indikatorer för Säker strålmiljö

Indikatorer används för att följa upp och bedöma om vi är på rätt väg för att nå miljö­kvalitets­målen. Säker strålmiljö, som är det miljömål Strål­säker­hets­myndig­heten ansvarar för, följs upp med hjälp av följande indikatorer: stråldos till allmän­heten, cesium-137 i mjölk, hudcancerfall och exponerings­trender för radio­vågor i allmän miljö.

Regeringen har fastställt fyra preciseringar av miljömålet Säker strålmiljö:

  • Strålskyddsprinciper: Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön begränsas så långt det är rimligt möjligt.
  • Radioaktiva ämnen: Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas.
  • Ultraviolett strålning: Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är lägre än år 2000.
  • Elektromagnetiska fält: Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.

Preciseringarna följs upp med hjälp av följande indikatorer:

  • Stråldos till allmän­heten
  • Cesium-137 i mjölk
  • Hudcancerfall
  • Exponerings­trender för radio­vågor i allmän miljö

Stråldos till allmänheten

Kärntekniska anläggningar släpper under kontrollerade former ut radioaktiva ämnen till både luft och vatten. Dessa utsläpp mäts kontinuerligt. Utsläpp av radioaktiva ämnen från kärntekniska anläggningar ger upphov till mycket låga stråldoser till människa och ligger långt under de gränsvärden Strålsäkerhetsmyndigheten anger i sina föreskrifter.

Trend

Trenden är att utsläppen minskar och att stråldoserna är fortsatt låga.

Cesium-137 i mjölk

Radioaktivt cesium-137 från nedfallen efter de atmosfäriska kärnvapenproven på 1950- och 60-talet och från Tjernobylolyckan 1986 finns fortfarande kvar i marken, och kan via betet överföras till korna och deras mjölk. Cesiumhalten i mejerimjölk har minskat stadigt sedan Tjernobylolyckan 1986.

Trend

Den stråldos som människan idag exponeras för genom intag av mjölk är obetydlig i jämförelse med dosen från naturligt förekommande strålningskällor.

Hudcancerfall – malignt melanom och tumör i huden

Hudcancer är den cancerform som ökar mest i Sverige. Exponering för UV-strålning är den enda kända riskfaktorn för hudcancer, bortsett från ärftlighet. Enligt preciseringen om ultraviolett strålning för Säker strålmiljö ska antalet årliga fall av hudcancer orsakade av UV-strålning vara lägre än år 2000. De cancerformer som räknas in i statistiken är malignt melanom och tumör i huden, inte basalcellscancer.

Trend

Ökningen av hudcancerfall har varit markant sedan 1980-talet och om trenden håller i sig kommer målet inte att kunna uppnås. 2017 diagnosticerades ett något färre antal fall än 2016, men det är för tidigt att dra någon slutsats om ett trendbrott.

Exponeringstrender för radiovågor i allmän miljö

Trådlös informationsteknologi, till exempel mobiltelefoni, använder huvudsakligen radiovågor för att förmedla information. Strålsäkerhetsmyndigheten genomför årligen mätningar av radiovågsexponering.

Trend

De medelnivåer som hittills uppmätts indikerar en något uppåtgående trend men på en nivå som med god marginal underskrider gällande referensvärdesnivåer som är satta för att med marginal skydda mot säkerställda hälsorisker.