Barsebäcks kärnkraftverk

Barsebäcks kärnkraftverk ligger i Kävlinge kommun vid Öresund mellan Landskrona och Lund. De två reaktorerna vid verket stängdes 1999 respektive 2005. Anläggningen befinner sig i servicedrift sedan 2006, efter det att allt kärnbränsle transporterats till mellanlagret Clab. Det första nedmonteringsprojektet av Barsebäck startade hösten 2016. Huvuddelen av verkets nedmontering och rivning kommer att genomföras efter 2021.

Kärnkraftverket i Barsebäck består av två kokvattenreaktorer som hade 600 MW elektrisk nettoeffekt var. Reaktorerna togs i kommersiell drift 1975 respektive 1977. Med stöd i lag (1997:1320) om kärnkraftens avveckling beslutade dåvarande regering 1999 respektive 2005 att reaktor B1 respektive B2 inte längre skulle få utvinna kärnenergi.

Vid Barsebäcks kärnkraftverk finns sedan 2006 inte något kärnbränsle och därmed inte heller någon elproduktion. Kärnkraftverket befinner sig i så kallad servicedrift och Strålsäkerhetsmyndighetens utövar även under sådan drift tillsyn mot anläggningen.

Servicedrift innebär bland annat att personalen

  • håller anläggningen strålsäker inför nedmontering och rivning
  • hanterar det kärnavfall som producerats under drifttiden
  • undersöker anläggningens radiologiska status, det vill säga var och hur mycket radioaktiv förorening som finns i system, byggnader och mark
  • planerar och förbereder nedmontering och rivning.

Det första nedmonteringsprojektet startade hösten 2016 då reaktor B2:s interndelar segmenterades för mellanlagring i ett nybyggt mellanlager på platsen. Projektet ska enligt plan avslutas i början av 2019 då även B1:s interndelar ska ha segmenterats och mellanlagrats.

Huvuddelen av nedmonteringen och rivningen av Barsebäck planeras att påbörjas 2021. Arbetet beräknas ta cirka sju år.

Det radioaktiva rivningsavfallet kommer att mellanlagras på platsen innan det kan slutförvaras i ett utbyggt slutförvar för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) som inte kommer vara i drift före slutet av 2020-talet.