Mätningar i Sverige efter Fukushima

I samband med kärnkraftsolyckan i Japan 2011 mätte Strålsäkerhetsmyndigheten radioaktiva ämnen i luften och på marken. De halter som uppmättes var mycket låga och innebar inga som helst risker för människor och miljö.

Med anledning av kärnkraftsolyckan i Japan den 11 mars 2011 intensifierade Strålsäkerhetsmyndigheten sina mätningar av radioaktiva ämnen i luften och på marken. Detta för att snabbare kunna följa upp våra prognoser och kartlägga hur händelsen påverkade Sverige. Genom att följa händelseutvecklingen bygger vi upp vår erfarenhet och kunskap om allvarliga kärnkraftsolyckor.

Mätningarna med tätare intervall genomfördes mellan den 21 mars och den 2 maj 2011. Därefter återgick myndigheten till veckovisa mätningar, eftersom halterna av radioaktiva ämnen då var så små att det behövdes längre tid för att få fram ett mätresultat. Myndigheten har löpande publicerat mätresultat på webbplatsen.

Hur påverkades vi i Sverige?

Det kortfattade svaret är: inte alls. De halter av radioaktiva ämnen som har mätts upp var mycket låga och har inte inneburit några som helst risker för människor och miljö.

Enligt de prognoser och beräkningar som Strålsäkerhetsmyndigheten gjorde skulle halterna av de radioaktiva ämnena som nådde Sverige som mest kunna ge en stråldos på 0,0001 millisievert (mSv). De halter som har mätt upp har inneburit ännu lägre stråldoser.

En stråldos på 0,0001 mSv kan jämföras med: 

  • en vanlig tandröntgen (två bilder) som ger en ungefärlig stråldos på 0,005 mSv.
  • en flygresa till New York (enkel resa) som ger en ungefärlig stråldos på 0,05 mSv.
  • en mammografiundersökning (screening) som ger en ungefärlig stråldos på 0,2 mSv.

Den naturliga strålningen som vi dagligen får från rymden, vår egen kropp och marken (radon undantaget) ger under ett år en stråldos på 1-2 millisievert (mSv). Omräknad per timme ger det en stråldos på 0,0001-0,0002 millisievert (mSv). Stråldosen varierar beroende på var man bor i landet eftersom det finns olika stora mängder naturligt förekommande radioaktiva ämnen i marken. 

Så här mätte vi

Strålsäkerhetsmyndigheten mäter i vanliga fall radioaktiva ämnen i luften veckovis. Med anledning av kärnkraftsolyckan i Japan den 11 mars 2011 genomförde vi mätningar med tätare intervaller mellan den 21 mars och den 2 maj 2011. Den 2 maj återgick vi till veckovisa mätningar eftersom halterna av radioaktiva ämnen som fanns i luften var så små att det behövdes längre tid för att få fram ett mätresultat. Mätresultaten publicerades löpande på webbplatsen.

Med mätningarna har Strålsäkerhetsmyndigheten velat kartlägga halterna av radioaktiva ämnen i luften, nedfall (regn och snö) samt på marken. De radioaktiva ämnen som har uppmätts efter kärnkraftsolyckan i Japan är jod-131, cesium-137 och cesium-134.

Samtliga provtagningar har genomförts av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). Mätningarna i luften gjordes vid FOI:s luftfilter/mätstationer i  Gävle, Kiruna, Ljungbyhed, Stockholm, Umeå och Visby.

Vid mätstationerna i Kiruna, Gävle, Stockholm och Ljungbyhed genomförde FOI också provtagningarna på nedfallet av radioaktiva ämnen som hamnar på marken. Dessa prover tas normalt månadsvis men mellan den 21 mars och den 26 april 2011 togs proverna veckovis.

Som komplement till luft- och nedfallsmätningarna tog Strålsäkerhetsmyndigheten mellan den 6 och den10 april 2011 prover på gräs i mellersta och södra Sverige där snön då hade smält undan.

Resultat från mätningar med luftfilter

Mätresultaten som presenteras här anges i enheten millibecquerel per kubikmeter luft, mBq/m3. Becquerel per kubikmeter är den enhet som används för att mäta koncentrationen av ett radioaktivt ämne i luften. Utifrån det mätresultatet kan man sedan beräkna vilken stråldos (millisievert, mSv) som en person kan få.
Samtliga uppmätta mätvärden är så låga att de inte innebär någon risk för människor och miljö.

Även innan kärnkraftsolyckan i Japan uppmättes låga halter av cesium-137 i svensk luft, bland annat som en konsekvens av kärnkraftsolyckan i Tjernobyl och de atmosfäriska provsprängningarna som gjordes under 1950- och 1960-talen.

De mätresultat som är publicerade gäller för perioden 24 mars–4 juli 2011.

Om du är intresserad av andra mätresultat, kan du kontakta Strålsäkerhetsmyndighetens beredskapsenhet på tel: 08-799 40 00.