Vanliga frågor vid solarieinspektioner

Från och med den 1 september 2018 är det inte tillåtet att låta personer under 18 år sola i kosmetiskt solarium. Detta framgår av 7 kap. 6 och 7 §§ strålskyddslagen (2018:396). Bestämmelserna riktar sig till den som yrkesmässigt bedriver verksamhet med kosmetiskt solarium. Den här sidan riktar sig främst till dig som utför inspektioner av kosmetiska solarier som yrkesmässigt upplåts till allmänheten.

Frågor och svar om kosmetiska solarier

Varför får inte kunder under 18 år sola?

Det finns ett bevisat samband mellan exponering för UV-strålning och risken för hudcancer. Hudcancer är den näst vanligaste cancerformen i Sverige och den som ökar mest. När det gäller exponering för UV-strålning och utveckling av hudcancer är barn särskilt utsatta. Barn har känsligare hud än vuxna och solexponering och brännskador är därför extra skadligt under barn- och ungdomsåren. Enligt WHO:s organ för cancerforskning, Agency for Research on Cancer (IARC), finns det ett tydligt samband mellan solarieanvändning i unga år och hudcancer. Därför har IARC rekommenderat 18 år som en nedre åldersgräns för solning i kosmetiska solarier.
För mer information se regeringens proposition 2016/17:55.

Hur hårt är kravet för kontroll av 18-årsgränsen?

Lagen är tydlig i denna fråga. En person under 18 år ska inte kunna nyttja ett kosmetiskt solarium. En rutin för kontroll av 18-årsgränsen ska vara robust och säker och ska inte kunna kringgås.

Vem ansvarar för att bevisa att 18-årsgränsen upprätthålls?

Bevisbördan ligger på verksamhetsutövaren som på ett tillfredsställande sätt ska kunna visa att kontrollsystemet fungerar. En bra vägledande fråga är "kan en person som är under 18 år otillåtet bruka solariet utifrån denna rutin eller detta system?”

Vem är tillsynsmyndighet för kosmetiska solarier?

Tillsynsmyndigheter för kosmetiskt solarium är den kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet. Detta följer av 8 kap. 2 § 3 strålskyddsförordningen (2018:506).

Kan olika inspektörers beslut skilja sig från kommun till kommun?

Ja. Individuella bedömningar ska alltid göras av tillsynsmyndigheten, detta medför att ett system som fungerar bra i lokal A kanske inte fungerar i lokal B, inte ens om verksamheterna finns i samma kommun. En verksamhetsutövare som har flera solariesalonger i olika kommuner, och som har rustats med samma tekniska system kan därför få godkänt av vissa inspektörer och avslag av andra.

Vem ansvarar för att bevisa att det finns dubbla tidtagarur vid obemannade solarier?

Verksamhetsutövaren ansvarar för att solariet har dubbla tidtagarur och ska på ett tillfredsställande sätt kunna visa detta.

Vilka lagar och föreskrifter gäller för solarieverksamheter?

Utöver kraven i strålskyddslagen (2018:396) och strålskyddsförordningen (2018:506) finns Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2012:5) om solarier och artificiella solningsanläggningar. SSMFS 2012:5 ändrades senast den 1 juni 2018 genom SSMFS 2018:25.

Vilka tekniska system för kontroll av 18-årsgränsen är godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten?

Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner inget system för kontroll av 18-årsgränsen. Ett eventuellt godkännande av ett tekniskt system görs av respektive tillsynsmyndighet. En bra vägledande fråga för att se om ett tekniskt system fungerar är ”kan en person som är under 18 år otillåtet bruka solariet utifrån denna rutin eller detta system?”

Är appar som sägs kontrollera åldern godkända av Strålsäkerhetsmyndigheten?

Strålsäkerhetsmyndigheten godkänner inga appar. Ett tekniskt system kan vara godtagbart om det går att visa att det är tillräckligt robust och säkert och inte kan kringgås. Bevisbördan ligger på verksamhetsutövaren som på ett tillfredsställande sätt ska kunna visa att kontrollsystemet fungerar. Ett eventuellt godkännande görs av respektive tillsynsmyndighet. En bra vägledande fråga för att se om en app som uppfyller kraven är: ”kan en person som är under 18 år otillåtet bruka solariet utifrån denna rutin eller detta system?”

Vad kan en kommun göra om ett solarium inte följer kraven?

Kommunen, som är tillsynsmyndighet, kan bland annat besluta om föreläggande, omhändertagande eller försegling i enlighet med 8 kap. strålskyddslagen. Tillsynsmyndigheten kan begära hjälp från polisen i enlighet med 8 kap. 12§ strålskyddslagen. Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser av strålskyddslagen, förordningen eller föreskriften till polis eller åklagare i enlighet med 8 kap. 7§ strålskyddsförordningen (2018:506).

Vilken straffsats gäller om en verksamhetsutövare bryter mot 18-årsgränsen?

Att yrkesmässigt låta någon som inte har fyllt 18 år sola i ett kosmetiskt solarium är straffbelagt. Lägsta straff är böter och högsta straff är fängelse i sex månader, i enlighet med 9 kap. strålskyddslagen. Straffet drabbar en person, exempelvis ägaren av solarieverksamheten. Det är inte tillsynsmyndigheten som beslutar om påföljd utan rättsväsendet.

Hur får jag tag i affischen "Råd för att skydda din hälsa”?

Affischen ”Råd för att skydda din hälsa” finns att ladda ner som PDF, se länk längre ner på den här sidan.

Affischen ska anslås på eller intill

  1. varje solarium som upplåts till allmänheten,
  2. plats där betalning eller bokning för solningen sker, och
  3. plats där ett för kunden individuellt anpassat solningsschema upprättas.

Anslagen ska vara minst i A3-format (storlek) och placerade så att de är väl synliga och texten läslig för den som ska använda solariet.

Strålsäkerhetsmyndigheten tillhandahåller endast affischen på svenska.

Hur får jag tag i affischen ”18-årsgräns”?

Strålsäkerhetsmyndigheten har tagit fram ett exempel på affisch som upplyser kunden om 18-årsgränsen och som hjälper verksamhetsutövaren att upprätthålla 18-årsgränsen. Affischen ”18-årsgräns" finns att ladda ner som PDF, se länk längre ner på den här sidan.

Finns det en uppdaterad checklista för inspektioner?

En reviderad checklista finns och kan laddas ner som PDF, se länk längre ner på den här sidan.

Vad gäller för föreningar som har solarium att tillgå för sina medlemmar?

Det avgörande för föreningar är om upplåtandet av solariet sker yrkesmässigt. Det är en bedömning som måste göras i det enskilda fallet. Det är också av betydelse hur snävt ordet medlem definieras i det enskilda fallet. Är medlemmarna en mindre sluten grupp och är det enbart dessa som har tillgång till solariet? Eller kan vem som helst bli medlem genom att betala en medlemsavgift? Finns det en särskild kostnad vid användning av solariet? Även andra faktorer kan vara av betydelse i det enskilda fallet.

Får verksamhetsutövaren sälja krämer i anslutning till solarier, för insmörjning innan solning?

Enligt 12 § SSMFS 2012:5 får verksamhet där kosmetiskt solarium upplåts till allmänheten inte tillhandahålla eller förmedla kosmetiska eller hygieniska produkter som är avsedda att appliceras på huden före solariebestrålningen och som kan förstärka den ultravioletta strålningens verkningar. Syftet med paragrafen är att produkter som innehåller fotosensitiva ämnen inte får tillhandahållas. Det är upp till verksamhetsutövaren att visa på ett tillfredställande sätt att produkten får säljas.

Är det förbjudet att marknadsföra solarier?

Nej, det finns idag inget förbud mot marknadsföring av solarier.