Läkare fick 330 mSv i fingerdos

Höga fingerdoser är ett problem vid interventioner. Dosgränsen för fingrarna är 500 mSv/år. Det är viktigt att tänka på och träna in ett arbetssätt som gör att fingrarna inte hamnar i strålfältet.

För en läkare som arbetar med interventioner uppmättes 330 mSv i fingerdos under en månad. Medelfingerdos för övrig personal som arbetar på detta lab och som erhållit de högsta doserna, ligger på cirka 170 mSv/år.

Fem höga fingerdoser har rapporterats från detta sjukhus de senaste åren. De tidigare rapporteringarna har utretts och åtgärder har vidtagits i form av strålskyddsutbildning och handhavandeutbildning. Vid de tidigare rapporterna har man fastställt att rapporterade doser har korrigerats ned. Inga höga båldoser har noterats från labbet.

Efter den senaste noteringen har utrustningen bytts ut och med den nya utrustningen är det möjligt att orientera röret så att personalen kan arbeta från BF-sidan. Den nya utrustningen har dessutom möjlighet för pulsad genomlysning. Dessa funktioner fanns inte hos den gamla utrustningen.

Åtgärder: Strålsäkerhetsmyndigheten anser att strålskyddsutbildning och handhavandeutbildning ska genomföras på ny utrustning innan den tas i bruk. Särskilt höga krav bör ställas på utbildning av personal som arbetar med interventioner. Vaksamhet över dosnivåerna bör hållas på en särskild hög nivå. En direktvisande dosimeter är lämplig att använda på ett interventionslab.