Oförändrade råd om mobilstrålning

Forskning tyder på att det inte finns en ökad cancerrisk för den som använt mobiltelefon kortare tid än tio år. Men det saknas ännu tillräcklig kunskap om effekterna på längre sikt. Det konstaterar Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd i en ny rapport.

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har i en ny rapport följt forskning om elektromagnetiska fält under åren 2008 och 2009.Enligt den nya rapporten har det inte kommit fram ny vetenskaplig kunskap som påverkar Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.

Forskning om barns användning av mobil saknas
Rapporten visar att hittills publicerade studier inte tyder på en ökad cancerrisk för den som använt mobiltelefon kortare tid än 10 år. Däremot saknas ännu tillförlitliga data för effekterna på längre sikt, även om långtidsstudier på djur inte tyder på någon förhöjd cancerrisk.
– Det krävs mer forskning inom området. Inte minst efterlyser rådet fler studier när det gäller barns användning av mobiltelefon, säger Lars Mjönes, utredare vid Strålsäkerhetsmyndigheten.
Studier visar samtidigt att det är högst osannolikt att elektromagnetiska fält från sändare för till exempel mobiltelefoni, trådlösa nätverk eller radio och TV innebär en ökad cancerrisk.

Mobiltelefon försämrar inte fortplantningsförmågan
Det har rapporterats i media att det finns risk att mobiltelefonanvändare får försämrad fortplantningsförmåga och en sämre spermiekvalitet. Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har utvärderat även studier på det här området. Slutsatsen är att radiovågor från mobiltelefoner inte påverkar fortplantningsförmågan och sannolikt inte heller spermiekvaliteten. Men det vetenskapliga rådet menar att det ändå kan vara av intresse att med förbättrade metoder ytterligare studera effekten på spermiekvaliteten.

Elkänslighet
Det finns inget hållbart vetenskapligt stöd för att elkänslighet, eller elöverkänslighet som det ibland kallas, orsakas av radiofrekventa fält. Det vetenskapliga rådet pekar på att flera nya studier tyder på att det istället handlar om en så kallad noceboeffekt, det vill säga en omvänd placeboeffekt.

Rekommendationerna kvarstår
Strålsäkerhetsmyndigheten har sedan länge rekommenderat försiktighet inom två tillämpningsområden av elektromagnetiska fält: dels användning av mobiltelefon, dels magnetfält från kraftledningar och elektriska installationer. Inom båda dessa områden finns det vissa forskningsresultat som antyder ett samband mellan elektromagnetiska fält och negativa hälsoeffekter och myndigheten rekommenderar därför viss försiktighet. Enligt det vetenskapliga rådets senaste rapport har det inte kommit fram ny vetenskaplig kunskap som påverkar Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendationer.

Fakta:

Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd har till uppgift att följa och utvärdera forskningen inom området elektromagnetiska fält. Rådet ska också ge råd till Strålsäkerhetsmyndigheten. Medlemmarna i rådet är experter inom området elektromagnetiska fält och hälsa.

2009 års rapport omfattar forskning publicerad under 2008 och 2009. Rapporten har fokuserat på studier om eventuella hälsoeffekter av radiofrekventa fält som används för mobil telekommunikation.
I rapporten har rådet utvärderat djurstudier, cellstudier, epidemiologiska undersökningar och laboratoriestudier på människor och djur.

Den 1 juli 2008 bildades Strålsäkerhetsmyndigheten efter en sammanslagning av Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftsinspektion. Med anledning av sammanslagningen publicerades ingen rapport 2008.

För mer information kontakta:


Lars Mjönes, utredare vid Strålsäkerhetsmyndigheten, 08-799 42 61

Anders Ahlbom, ordförande i Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd och professor vidInstitutetför miljömedicin Karolinska Institutet, 08-524 874 70

Läs mer:

BrutenLänk: Läs mer ommobiltelefoni

BrutenLänk: Läs mer om magnetfält


Läs hela rapporten: