Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är nära att uppnås – men hudcancerfallen fortsätter att öka

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö är nära att uppnås. Tre av fyra preciseringar kan vara uppfyllda till målåret 2020, dock inte den om ultraviolett (UV) strålning. Det bedöms inte vara möjligt att minska antalet fall av hudcancer så att de är färre år 2020 än år 2000.

Antalet nya fall av den elakartade hudcancerformen malignt melanom ökar på ett oroväckande sätt. Sedan år 2000 har antalet individer som drabbas i Sverige mer än fördubblats. 2015 konstaterades drygt 3 900 nya fall. Antalet dödsfall samma år var drygt 500. Även antalet fall av mindre allvarliga former av hudtumörer har ökat markant sedan början av 1980-talet. Tillgänglig statistik för samtliga typer av hudcancer visar att trenden med ökat antal hudcancerfall kommer att fortsätta. Varje år drabbas 55 000 personer av någon form av hudcancer. För att nå Säker strålmiljö behöver denna trend brytas.

Övriga preciseringar bedömer myndigheten kommer att uppnås.

Årlig uppföljning av miljökvalitetsmålen Naturvårdsverket sammanställer den årliga uppföljningen av samtliga 16 miljökvalitetsmål i en rapport.Sammanställningen visar att åtgärdstakten måste höjas för att miljökvalitetsmålen ska nås och för att få det övergripande generationsmålet på plats till år 2020. Rapporten redovisar även hur arbetet med miljökvalitetsmålen och generationsmålet bidragit till de globala hållbarhetsmålen.