Myndigheten lägger grunden för en nationell kompetensförsörjning inom strålsäkerhet till år 2025

Ett regeringsuppdrag har gett Strålsäkerhetsmyndigheten ansvaret att utreda förutsättningarna att upprätthålla en nationell kompetens inom myndighetens ansvarsområde, både inom den egna myndigheten och hos andra relevanta aktörer. Industri, lärosäten och andra berörda aktörer ska involveras i arbetet som senast den 30 september 2018 ska redovisas till regeringen. Målet är att det år 2025 ska finnas en nationell kompetensförsörjning så att verksamheter med strålning utförs på ett säkert sätt.

I december 2016 mottog Strålsäkerhetsmyndigheten ett regeringsuppdrag om långsiktig kompetensförsörjning. En förstudie har genomförts och en genomförandeplan har fastställts.

– Nu påbörjar vi det verkliga genomförandearbetet där ett av målen är att upprätta en nationell samverkansplattform där en kontinuerlig dialog om kompetensförsörjningen kan föras, med myndigheten i en central roll. Vi kommer att utgå från de forum som finns idag, och utifrån dem inkludera ytterligare aktörer för att få ett brett engagemang, berättar Eva Simic, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I regeringsuppdraget ingår också att leverera konkreta förslag på åtgärder som krävs för att den kompetens som berörda verksamheter behöver ska finnas tillgänglig. Slutredovisningen kommer även att innehålla en analys av vad det innebär om åtgärderna inte utförs.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2018 men en lägesrapport med fokus på den förestående reaktoravvecklingens mer akuta konsekvenser på kompetensförsörjningen ska redovisas redan i slutet av september 2017.

Ytterligare information: Anna Alvestav, forskningsenheten, nås via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.