Myndigheten lägger grunden för en nationell kompetensförsörjning inom strålsäkerhet till år 2025

Ett regeringsuppdrag har gett Strålsäkerhetsmyndigheten ansvaret att utreda förutsättningarna att upprätthålla en nationell kompetens inom myndighetens ansvarsområde, både inom den egna myndigheten och hos andra relevanta aktörer. Industri, lärosäten och andra berörda aktörer ska involveras i arbetet som senast den 30 september 2018 ska redovisas till regeringen. Målet är att det år 2025 ska finnas en nationell kompetensförsörjning så att verksamheter med strålning utförs på ett säkert sätt.

I december 2016 mottog Strålsäkerhetsmyndigheten ett regeringsuppdrag om långsiktig kompetensförsörjning. En förstudie har genomförts och en genomförandeplan har fastställts.

– Nu påbörjar vi det verkliga genomförandearbetet där ett av målen är att upprätta en nationell samverkansplattform där en kontinuerlig dialog om kompetensförsörjningen kan föras, med myndigheten i en central roll. Vi kommer att utgå från de forum som finns idag, och utifrån dem inkludera ytterligare aktörer för att få ett brett engagemang, berättar Eva Simic, forskningschef på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I regeringsuppdraget ingår också att leverera konkreta förslag på åtgärder som krävs för att den kompetens som berörda verksamheter behöver ska finnas tillgänglig. Slutredovisningen kommer även att innehålla en analys av vad det innebär om åtgärderna inte utförs.

Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 30 september 2018 men en lägesrapport med fokus på den förestående reaktoravvecklingens mer akuta konsekvenser på kompetensförsörjningen ska redovisas redan i slutet av september 2017.

Ytterligare information: Anna Alvestav, forskningsenheten, nås via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

Fakta och bakgrund

Bakgrunden till regeringsuppdraget är de internationella krav som finns på myndigheten att leva upp till vad gäller relevanta utbildningar och nationell kompetens inom området, samt den internationella granskning (IRRS) som 2016 visade att Sverige inte fullt ut lever upp till IAEA:s standarder för att upprätthålla kompetensen inom strålskydd och kärnsäkerhet. Utöver det påverkar kärnkraftsindustrins beslut att lägga ned fyra kärnkraftsreaktorer fram till och med 2020 kompetensförsörjningen såväl inom kärnkraftssektorn som inom relevanta utbildningar.

En robust kunskaps- och kompetensförsörjning är avgörande för att garantera en fortsatt positiv utveckling av strålsäkerheten i Sverige. Genom regeringsuppdraget ska Strålsäkerhetsmyndigheten utreda förutsättningarna för att upprätthålla och utveckla nationell kompetens på området ses över och vid behov stärkas genom en fördjupad redovisning.