Ny rapport om hur Sverige lever upp till avfallskonventionen

På regeringens uppdrag har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en rapport om hur Sverige lever upp till den gemensamma konventionen om säkerhet vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall (Joint Convention). Den 23 oktober överlämnades rapporten till regeringen och IAEA.

Vart tredje år sammanställer Strålsäkerhetsmyndigheten, på uppdrag av regeringen, en rapport om hur svenska regeringen, myndigheter, tillståndshavare och kärnkraftsägare lever upp till åtaganden enligt konventionen om säkerhet vid hantering av använt kärnbränsle och om säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall, avfallskonventionen. Årets rapport speglar en intensiv licensieringsfas i det svenska programmet för hantering av använt kärnbränsle.

– Rapporten ger en översikt över Sveriges kärnavfallsprogram och lyfter särskilt fram de pågående tillståndsprövningarna för kärnbränsleförvaret och utbyggnaden av SFR samt konsekvenser av avvecklingsbesluten, säger Björn Dverstorp, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Sveriges rapport överlämnades till regeringen och IAEA:s sekretariat den 23 oktober. Alla länder som skrivit under avfallskonventionen gör en motsvarande sammanställning. Nu påbörjas planeringen av nästa fas i konventionsarbetet, att granska andra länders rapporter och besvara frågor på Sveriges nationella rapport.

– Den avslutande granskningskonferensen kommer att hållas under två veckor i maj 2018 i Wien då Sverige och andra kontraktskrivande parter kommer att presentera sina nationella rapporter. SSM bidrar denna gång med inte mindre än fyra funktionärer till granskningskonferensen, säger Björn Dverstorp.

Ytterligare information: Björn Dverstorp, myndighetsspecialist på Strålsäkerhetsmyndigheten. Nås via myndighetens pressjour, tel: 08-799 40 20.