Sveriges sjunde nationalrapport granskas

Under fredagen, den 31 mars, granskas Sveriges sjunde nationalrapport enligt kärnsäkerhetskonventionen av  andra konventionsanslutna länder. Strålsäkerhetsmyndigheten och representanter från industrin är på plats i Wien för att presentera rapporten och svara på frågor om den.

Några av de styrkor på kärnsäkerhetsområdet som Sveriges sjunde nationalrapport lyfter fram är

  • ett väl utvecklat regelverk med tydligt ansvar för kärnkraft- och strålsäkerhet
  • en öppen och konstruktiv dialog mellan myndighet och tillståndshavare
  • väl etablerade företag som äger reaktorerna och prioriterar säkerhetsfrågorna
  • stabila förhållande gällande strålskyddsarbete på kärnkraftverken
  • modernisering av reaktorer som följt utvecklingen av säkerhetsarbete och standarder.

Rapporten lyfter även fram utvecklingsområden som kräver åtgärder framöver. Det handlar bland annat om kompetensförsörjning och tillgång till expertis på nationell nivå men även behovet av att garantera en säker långsiktig drift och behovet av en väletablerad process för kommande avveckling. Fredagen den 31 mars diskuteras Sveriges nationalrapport på plats i Wien.

– Baserat på de skriftliga frågor Sverige fått och svarat på i början av året förväntar jag mig ytterligare frågor kring kunskapsöverföring och kompetensförsörjning, men också frågor om säkerhets- och beredskapshöjande åtgärder som Sverige utfört efter kärnkraftsolyckan i Fukushima, kommenterar Ervin Liszka, rådgivare och CNS-ansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten.

På plats i Wien kommer Strålsäkerhetsmyndigheten och industrirepresentanterna att särskilt redovisa hur Sverige uppfyller de principer som de konventionsanslutna länderna kommit överens om inom ramen för ”Vienna Declaration on Nuclear Safety”. Deklarationen handlar om hur radioaktiva utsläpp som leder till stor markkontaminering liknande de efter Tjernobyl- och Fukushimaolyckorna ska förhindras.

– Diskussionen kan bli mycket spännande även om vi i vår nationalrapport deklarerar att vi är förhållandevis väl rustade för att hantera den typen av händelser, avslutar Ervin Liszka.

Ytterligare information: Ervin Liszka, rådgivare och CNS-ansvarig på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens presstjänst, tel. 08-799 40 20

Fakta

1994 signerade Sverige kärnsäkerhetskonventionen, i september 1995 ratificerades den och i oktober 1996 vann den laga kraft. Sveriges första nationalrapport om implementeringen av de skyldigheter konventionen medför lämnades i augusti 1998 in till konventionens sekretariat, det Internationella atomenergiorganet, IAEA. Sedan dess har Sverige lämnat en nationalrapport vart tredje år som diskuterats vid granskningsmötet året därpå. I augusti 2016 lämnades den sjunde rapporten och fredagen den 31 mars granskas den av andra konventionsanslutna länder. Strålsäkerhetsmyndigheten har på uppdrag av regeringen tagit fram nationalrapporten. Förutom myndigheten har representanter från reaktorägarna deltagit i arbetet.