Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår sanktionsavgifter och straffbestämmelser i strålskyddslagstiftningen

Strålsäkerhetsmyndigheten föreslår att strålskyddslagens straffbestämmelser kompletteras och att sanktionsavgifter införs i strålskyddslagstiftningen. Det är resultatet när delrapporten om kompletteringar i strålskyddslagen har redovisats till regeringen.

På uppdrag av regeringen har Strålsäkerhetsmyndigheten utrett vilka kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att genomförandet av EU:s strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) ska vara fullständigt. I en delrapport föreslår myndigheten kompletteringar av strålskyddslagens straffbestämmelser och att sanktionsavgifter införs i strålskyddslagstiftningen.

– Utgångspunkten är att det ska finnas sanktioner mot varje överträdelse av regelverket på strålsäkerhetsområdet, det ökar incitamentet för verksamhetsutövarna att följa regelverket vilket i förlängningen leder till ett mer strålsäkert samhälle, säger Ulf Yngvesson, chefsjurist på Strålsäkerhetsmyndigheten.

Rapporten har överlämnats till regeringen.

Ytterligare information: Ulf Yngvesson, chefsjurist, via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.