Forsmark, Ringhals och OKG uppfyller kraven på oberoende härdkylning

Strålsäkerhetsmyndigheten ställde år 2014 krav på installation av system för oberoende härdkylning vid samtliga kärnkraftreaktorer senast till den 31/12 2020. Myndigheten bedömer efter granskning att Forsmark, Ringhals och OKG till övervägande del uppfyller ställda villkor och krav. De brister som myndigheten har identifierat berör inte direkt den fysiska installationen och bedöms inte heller ha negativ inverkan på befintliga säkerhetsfunktioner.

Strålsäkerhetsmyndigheten beslutade 2014 att tillståndshavarna av kärnkraftreaktorer, för att få fortsätta att driva anläggningarna efter den 31 december 2020, vid den tidpunkten ska ha infört och tagit i drift ett system för oberoende härdkylning (OBH). Detta är ett robust och oberoende system för inpumpning av vatten för kylning av reaktorhärden, och ska även efter fel i all annan härdkylning kunna hålla härden kyld i 72 timmar utan hjälp utifrån. Systemet ska också kunna hantera extrem yttre påverkan, d.v.s. betydligt kraftigare väderförhållanden, havsvattennivåer och jordbävningar än nuvarande säkerhetssystem. Bakgrunden till kravet är bl.a. erfarenheter från kärnkraftsolyckan i Fukushima Daiichi och de efterföljande stresstester som i EU:s regi utfördes på alla europeiska kärnkraftreaktorer i drift.

Myndigheten bedömer i sin granskning att Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Ringhals AB till övervägande del uppfyller uppställda villkor och krav. Det innebär att installerade system för oberoende härdkylningen på reaktorerna Forsmark 1, Forsmark 2, Forsmark 3, Oskarshamn 3, Ringhals 3 och Ringhals 4 medger att kyld reaktorhärd kan upprätthållas i minst 72 timmar i kombination med extrem yttre påverkan och då hela ordinarie härdkylningsfunktionen är utslagen.

– Införandet av den oberoende härdkylningen innebär en stor säkerhetshöjning och kärnkraftsanläggningarnas tålighet mot extrem yttre påverkan har stärkts betydligt, säger Karin Liljequist, SSM:s projektledare för granskningen. Därmed bedöms tillståndshavarna uppfylla de villkor för drift av reaktorerna efter år 2020 som Strålsäkerhetsmyndigheten beslutade om 2014.

– Införandet av system för oberoende härdkylning är den största enskilda åtgärden i Sveriges nationella handlingsplan efter EU:s stresstester. Större delen av åtgärderna i planen är nu införda och vi räknar med att kunna slutrapportera till EU under 2021, säger Michael Knochenhauer, chef för Strålsäkerhetsmyndighetens avdelning för kärnkraftssäkerhet.

Myndigheten har identifierat ett antal brister i tillståndshavarnas redovisningar, bland annat gällande metodik för analys av tålighet mot jordbävning, redovisning av tålighet mot extrema temperaturer och redovisning av probabilistiska säkerhetsanalyser. Myndigheten har förelagt kraftbolagen att åtgärda identifierade brister.

Ytterligare information:
Karin Liljequist, utredare i kärnkraftssäkerhet på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 96, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.

 

Bakgrund oberoende härdkylning

Efter olyckan i kärnkraftverket Fukushima Daiichi i mars 2011 beslutade Europeiska rådet att stress­tester skulle utföras på alla europeiska kärnkraftverk i drift. Det ledde till att Strålsäkerhetsmyndigheten begärde att tillståndshavarna för de svenska kärnkraftverken skulle göra nya analyser av anläggningarnas tålighet mot kraftigare händelser än som analyserats tidigare, som till exempel jordbävningar, isstormar och översvämningar, inklusive eventuella tröskeleffekter. Baserat på resultaten av stresstesterna togs en nationell handlingsplan fram och myndigheten beslutade i december 2014 att tillståndshavarna för kärnkraftverken ska ha infört ett oberoende system för inpumpning av vatten för kylning av reaktorhärden (OBH), för att få fortsätta driva anläggningarna efter år 2020.  

Oberoende härdkylning (OBH)

En reaktorhärd måste kylas för att förhindra att bränslet i reaktorn skadas. Även om reaktorn stängts av fortsätter bränslet som har använts i härden att utveckla värme. Denna resteffekt måste under lång tid kylas bort genom att vatten pumpas in för att täcka reaktorhärden. OBH är utformat för att kunna hantera härdkylningen om all elmatning är borta, både yttre nät och ordinarie reservkraft eller om det inte går att använda havet för att kyla reaktorerna. Systemet ska klara att hålla härden kyld i minst 72 timmar utan hjälp utifrån.