Forsmark, Ringhals och OKG uppfyller kraven på oberoende härdkylning

Strålsäkerhetsmyndigheten ställde år 2014 krav på installation av system för oberoende härdkylning vid samtliga kärnkraftreaktorer senast till den 31/12 2020. Myndigheten bedömer efter granskning att Forsmark, Ringhals och OKG till övervägande del uppfyller ställda villkor och krav. De brister som myndigheten har identifierat berör inte direkt den fysiska installationen och bedöms inte heller ha negativ inverkan på befintliga säkerhetsfunktioner.

Strålsäkerhetsmyndigheten beslutade 2014 att tillståndshavarna av kärnkraftreaktorer, för att få fortsätta att driva anläggningarna efter den 31 december 2020, vid den tidpunkten ska ha infört och tagit i drift ett system för oberoende härdkylning (OBH). Detta är ett robust och oberoende system för inpumpning av vatten för kylning av reaktorhärden, och ska även efter fel i all annan härdkylning kunna hålla härden kyld i 72 timmar utan hjälp utifrån. Systemet ska också kunna hantera extrem yttre påverkan, d.v.s. betydligt kraftigare väderförhållanden, havsvattennivåer och jordbävningar än nuvarande säkerhetssystem. Bakgrunden till kravet är bl.a. erfarenheter från kärnkraftsolyckan i Fukushima Daiichi och de efterföljande stresstester som i EU:s regi utfördes på alla europeiska kärnkraftreaktorer i drift.

Myndigheten bedömer i sin granskning att Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Ringhals AB till övervägande del uppfyller uppställda villkor och krav. Det innebär att installerade system för oberoende härdkylningen på reaktorerna Forsmark 1, Forsmark 2, Forsmark 3, Oskarshamn 3, Ringhals 3 och Ringhals 4 medger att kyld reaktorhärd kan upprätthållas i minst 72 timmar i kombination med extrem yttre påverkan och då hela ordinarie härdkylningsfunktionen är utslagen.

– Införandet av den oberoende härdkylningen innebär en stor säkerhetshöjning och kärnkraftsanläggningarnas tålighet mot extrem yttre påverkan har stärkts betydligt, säger Karin Liljequist, SSM:s projektledare för granskningen. Därmed bedöms tillståndshavarna uppfylla de villkor för drift av reaktorerna efter år 2020 som Strålsäkerhetsmyndigheten beslutade om 2014.

– Införandet av system för oberoende härdkylning är den största enskilda åtgärden i Sveriges nationella handlingsplan efter EU:s stresstester. Större delen av åtgärderna i planen är nu införda och vi räknar med att kunna slutrapportera till EU under 2021, säger Michael Knochenhauer, chef för Strålsäkerhetsmyndighetens avdelning för kärnkraftssäkerhet.

Myndigheten har identifierat ett antal brister i tillståndshavarnas redovisningar, bland annat gällande metodik för analys av tålighet mot jordbävning, redovisning av tålighet mot extrema temperaturer och redovisning av probabilistiska säkerhetsanalyser. Myndigheten har förelagt kraftbolagen att åtgärda identifierade brister.

Ytterligare information:
Karin Liljequist, utredare i kärnkraftssäkerhet på Strålsäkerhetsmyndigheten, tel. 08-799 41 96, alternativt via myndighetens pressjour, tel. 08-799 40 20.