Sverige uppfyller konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar

Det svenska regelverket och systemet för fysiskt skydd uppfyller kraven i konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar. Det visar Strålsäkerhetsmyndigheten i en rapport till regeringen.

Strålsäkerhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att samordna det nationella arbetet inför 2021 års översynskonferens i Wien, inom ramen för konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar. I en rapport som lämnats till regeringen beskriver myndigheten det svenska systemet för fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar och hur Sverige uppfyller konventionen. Myndigheten beskriver också genomförandet av konventionen och dess tillägg i svensk författning.

– Vår övergripande bedömning är att det svenska regelverket och systemet för fysiskt skydd uppfyller konventionens krav, säger Emil Jorpes, enhetschef för nukleärt säkerhetsskydd på Strålsäkerhetsmyndigheten.

I rapporten presenterar Strålsäkerhetsmyndigheten författningsförslag som innebär att myndighetens roll som behörig myndighet i förhållande till konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar förtydligas. Vissa förbättringsbehov har identifierats när det gäller det samhällsgemensamma och effektiva agerandet vid hot mot kärnämnen eller kärnanläggningar.

– Strålsäkerhetsmyndigheten avser att fortsätta utveckla de här frågorna i samverkan med berörda samverkansmyndigheter, säger Emil Jorpes.

Ytterligare information: Emil Jorpes, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten, nås via myndighetens pressjour 08-799 40 20.

Fakta: Konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar

Konventionen om fysiskt skydd av kärnämne antogs 1979 och trädde i kraft 1987. Bestämmelserna utvidgades genom ett tillägg till konventionen som beslutades 2005 och började gälla 2016, benämnd konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar. Sverige ratificerade 2005 års ändring i mars 2012. Fem år efter att konventionen börjat gälla, det vill säga 2021, ska en översynskonferens genomföras under IAEA:s värdskap.

Konventionen syftar till att säkerställa ett effektivt fysiskt skydd i samband med användning, lagring och transport av kärnämnen för fredliga ändamål. Alla fördragsslutande stater måste införa och genomföra åtgärder för att säkra ett effektivt skydd för att framför allt förebygga stöld och avlägsnande av kärnämnen samt förhindra sabotage på kärnanläggningar. Varje stat ska ha en behörig myndighet och en utsedd kontaktperson. Staterna uppmanas även till samarbete för att förhindra stöld och sabotage.