Publikationer

Din avgränsning ger 81 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2007:02 Strålmiljön i Sverige

  Rapporten beskriver, och redovisar resultat från, den strålmiljöövervakning som bedrivits i Sverige sedan 1950-talet. Genomsnittliga doser till befolkningen och till speciella befolkningsgrupper redovisas också. En stor del av övervakningen har rört nedfallet och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:35 Urananrikning med laser och plasmaseparation - en analys med fokus på exportkontroll

  Den nu resulterande rapporten berör kortfattat några generella principer för laseranrikning, både separation av atomärt uran – AVLIS - och separation av uran i molekylär form – MLIS. Vidare berörs mycket översiktligt några andra metoder inklusive plasmaseparation.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:13 Elektrokemiska aspekter på korrosion i svenska reaktorinneslutningar

  Samtliga svenska reaktorinneslutningar är konstruerade av spännarmerad betong. Ingjutningsgods i betong skyddas normalt mot korrosion genom att porvattnet i betongen är starkt alkaliskt. Denna miljö medför att stål passiveras. Under speciella omständigheter kan

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:27 Kompetensöverföring på svenska kärnkraftverk i samband med pensionsavgångar

  Rapporten visar att ett av Sveriges tre kärnkraftverk har ett program för kompetensöverföring. På de två som saknar program efterfrågas mer struktur inom området, även om man redan nu arbetar med mentorer eller handledare. Genomgående är upplevelsen

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:42 Regleringen av matarvattenflödet i en PWR - Med exempel från Ringhals 3

  Rapporten ger en redovisning av kända och potentiella problem med matarvatten- regleringen i tryckvattenreaktorer, problem som i vissa fall förekommit tidigare internationellt. Vidare ges en detaljerad beskrivning av matarvattenregleringen vid Ringhals 3, som kan sägas vara representativ

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:06 Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete

  Sedan flera år är begreppet kontrollrumsfilosofi etablerat inom svensk kärnkraftindustri. Syftet med en kontrollrumsfilosofi är att beskriva principerna för och de förutsättningar som personalen behöver för att kunna arbeta på ett säkert sätt.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2005:44 Urananrikning med gascentrifugering

  Den nu resulterande rapporten berör kortfattat teorin och några generella principer för gascentrifugering, vilken utrustning som kan komma ifråga, indikatorer på anrikning med gascentrifugering, mm. Vi har valt att låta rapporten vara översiktlig utan att gå

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2001:36 Kartläggning av strategiskakompetensbehov för kärntekniskverksamhet i nuläget och för framtiden

  SKI skall, på uppdrag av regeringen, före utgången av år 2001 redovisa en uppdaterad strategi för sin framtida inriktning på forskningen och som ett led i detta arbete bedöma det framtida nationella kompetensbehovet och hur detta skall tillgodoses. ES-konsult har

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:72 Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten

  Kopparkorrosion i rent vatten har studerats. Undersökningen är bl a föranledd av artiklar publicerade i Corrosion Science. I dessa artiklar presenterades resultat som visar att koppar kan korrodera i rent vatten i frånvaro av löst syrgas. Koppar oxideras i stället direkt

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1994:28 ”SKIFTNYCKELN”

  Denna uppsats beskriver utvecklingen av en metod för bedömning och analys av kommunikation och samspel i kontrollrum på ett kärnkraftverk. Utifrån en övergripande litteraturgenomgång samt intervjuer med berörd personal vid KSU (Kärnkraft-Säkerhet­

  Innehållstyp: Publikationer