Publikationer

Din avgränsning ger 101 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2018:16 APRI 9 – Accident Phenomena of Risk Importance

  En lägesrapport om forskningen inom området svåra haverier under åren 2015-2017.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:12 Upparbetning av använt kärnbränsle med icke-vätskebaserade metoder

  Bakgrund Sverige har en exportlagstiftning för kontroll av utförsel av speciellt känslig utrustning som kan användas för bl.a. tillverkning av kärnvapen. Syftet är att förhindra att någon stat eller organisation införskaffar sådana vapen. Utrustningen det är frågan om har ofta en legitim

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:11 Bedömning av spännkraftförluster genom deformationsmätning av reaktorinneslutningen vid uppstart – DEFORM

  Bakgrund Den strukturella integriteten av reaktorinneslutningen är beroende av spännarmeringens spännkraft. Spännkraften minskar med tiden genom bl.a. omlagring till själva betongen. I byggnormen finns standardformler som beaktar dessa förluster men lite kunskap finns gällande hur inneslutningens

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2018:10 Tillståndsbedömningar av betongstrukturer inom kärnkraft – BEKON

  Bakgrund Bedömning av tillståndet hos betongkonstruktioner i kärntekniska anläggningar är en central del i en säker förvaltning av kärntekniska anläggningar. De svenska anläggningarna blir äldre och många har gått eller är på väg att gå in i långtidsdrift vilket gör att tillståndet hos

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2017:27 Översyn av beredskapszoner

  Sammanfattning Den 22 oktober 2015 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i uppdrag att, i samråd med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), berörda länsstyrelser samt andra berörda myndigheter och aktörer, genomföra en översyn av de beredskapszoner som gäller för verksamheter

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2017:23 Kalibrering för bestämning av optimal beräkningsmodell

  Bakgrund SSM bedömer i tillsynen avancerade datorberäkningar relaterade till drift av kärnkraftverk, utförda av extern part. Inom kärnkraft kan experimentella undersökningar vara olämpliga. Beräkningar blir därför ofta det enda alternativet att undersöka möjliga konsekvenser av planerade

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2017:14 Kriterier för klinisk revision av strålbehandling

  Bakgrund I rådets direktiv 2013/59/Euratom definieras klinisk revision som systematisk utvärdering av medicinska radiologiska förfaranden i syfte att förbättra kvaliteten och resultaten i patientvården genom strukturerad översyn, varigenom medicinska radiologiska verksamheter, förfaranden och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2017:10 Inverkan av ligament på spricköppning och K-faktor vid IDSCC

  Bakgrund Visuell teknik (VT) är en av de metoder som används för provning av mekaniska anordningar i kärnkraftverk. När det gäller detektering av ytbrytande sprickor så har spricköppningen, dvs bredden på sprickan vid ytan, en avgörande betydelse för metodens känslighet. Spricköppningen beror

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2017:07 Dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner (DNB)

  Bakgrund Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och de svenska tillståndshavarna har tidigare i ett samfinansierat forskningsprojekt tagit fram anvisningar för dimensionering av nukleära byggnadskonstruktioner, DNB. Rapporten som är baserad på Eurokoderna publicerades som SSM rapport 2014:06. DNB har

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2017:08 Konsekvenser av instruktioners utformning och användning

  Bakgrund Inom säkerhetskritiska branscher används ofta ett instruktionsstyrt arbetssätt i hög utsträckning. Miljön i sig och de eventuella risker som kan finnas inom verksamheten man befinner sig i kan leda till att man vill föreskriva exakt hur och när arbete ska genomföras. Detta anses skapa

  Innehållstyp: Publikationer