Publikationer

Din avgränsning ger 104 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2007:13 Elektrokemiska aspekter på korrosion i svenska reaktorinneslutningar

  Samtliga svenska reaktorinneslutningar är konstruerade av spännarmerad betong. Ingjutningsgods i betong skyddas normalt mot korrosion genom att porvattnet i betongen är starkt alkaliskt. Denna miljö medför att stål passiveras. Under speciella omständigheter kan

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:27 Kompetensöverföring på svenska kärnkraftverk i samband med pensionsavgångar

  Rapporten visar att ett av Sveriges tre kärnkraftverk har ett program för kompetensöverföring. På de två som saknar program efterfrågas mer struktur inom området, även om man redan nu arbetar med mentorer eller handledare. Genomgående är upplevelsen

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2007:42 Regleringen av matarvattenflödet i en PWR - Med exempel från Ringhals 3

  Rapporten ger en redovisning av kända och potentiella problem med matarvatten- regleringen i tryckvattenreaktorer, problem som i vissa fall förekommit tidigare internationellt. Vidare ges en detaljerad beskrivning av matarvattenregleringen vid Ringhals 3, som kan sägas vara representativ

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2006:06 Kontrollrumsfilosofi: Principer för kontrollrumsutformning och kontrollrumsarbete

  Sedan flera år är begreppet kontrollrumsfilosofi etablerat inom svensk kärnkraftindustri. Syftet med en kontrollrumsfilosofi är att beskriva principerna för och de förutsättningar som personalen behöver för att kunna arbeta på ett säkert sätt.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2005:44 Urananrikning med gascentrifugering

  Den nu resulterande rapporten berör kortfattat teorin och några generella principer för gascentrifugering, vilken utrustning som kan komma ifråga, indikatorer på anrikning med gascentrifugering, mm. Vi har valt att låta rapporten vara översiktlig utan att gå

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2001:36 Kartläggning av strategiskakompetensbehov för kärntekniskverksamhet i nuläget och för framtiden

  SKI skall, på uppdrag av regeringen, före utgången av år 2001 redovisa en uppdaterad strategi för sin framtida inriktning på forskningen och som ett led i detta arbete bedöma det framtida nationella kompetensbehovet och hur detta skall tillgodoses. ES-konsult har

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2000:13 Utvärdering av omgivningskontrollprogrammet vid kärnkraftverken och Studsvik

  De kärntekniska anläggningarna utför årligen omgivningskontroll i närområdet enligt ett program utarbetat av SSI. En mer omfattande utvärdering av programmet har genomförts baserat på närmare 20 års erfarenheter och mätdata. Resultaten

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:08 Storheter för strålskyddsarbete

  ICRU har definierat särskilda mätbara (opetativa) storheter föt strålskyddsarbete. En konsekvens av att de operativa storheterna används blir att handburna dosmätare och persondosmätare i samma bestrålningssituation kan ge olika mätresultat. Skillnaderna

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1997:04 Magnetfält i elektriska lok

  Svenska järnvägar drivs med 15 kV 16 2/3  Hz enfas växelström. l denna rapport redovisas mätningar av magnetfält vid förarplatsen i elektriska lok. Undersökningen gjordes dels i ett äldre elektromekaniskt lok, dels i olika nyare tyristorstyrda

  Innehållstyp: Publikationer
 • 1995:72 Kopparkorrosion i rent syrefritt vatten

  Kopparkorrosion i rent vatten har studerats. Undersökningen är bl a föranledd av artiklar publicerade i Corrosion Science. I dessa artiklar presenterades resultat som visar att koppar kan korrodera i rent vatten i frånvaro av löst syrgas. Koppar oxideras i stället direkt

  Innehållstyp: Publikationer