Publikationer

Välj område

Välj år

Välj utgivare

Välj språk

Din avgränsning ger 10 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2002:24 UV-exponering hos barn - en jämförelse mellan två förskolegårdar i Haninge kommun

  Stockholms läns landsting, Samhällsmedicin har i samarbete med Statens strålskyddsinstitut mätt förskolebarns exponering för naturlig ultraviolett strålning vid två förskolor i Haninge kommun. Studien har finansierats av Statens strålskyddsinstitut

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:21 Utsläpps- och omgivningskontroll vid de kärntekniska anläggningarna 2001

  Rapporten innehåller en utvärdering av de kärntekniska anläggningarnas utsläpps- och omgivningskontroll. Dessutom finns SSI:s kontrollmätningar av stickprover med som en kvalitetskontroll av verksamheten. De doser som utsläppen orsakar har under 2001 legat lägre

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:16s Epidemiologiska studier över mobiltelefoner och risken för cancer – en översikt

  Mobiltelefoner sänder och tar emot radiofrekventa signaler i frekvensområdet 450 - 2200 MHz. Elektromagnetiska vågor vid dessa frekvenser brukar kallas mikrovågor. Energiinnehållet i en elektromagnetisk våg från en mobiltelefon är några miljarder gånger

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:10 Radonåtgärders beständighet

  Bostäder radonsaneras för att minska stråldosen till de boende. Det är därför viktigt att de åtgärder som utförs verkligen sänker radonhalten och bibehåller den på en låg nivå. I syfte att kontrollera varaktigheten utvaldes 105

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:09 Personalstrålskydd inom kärnkraftindustrin under 2001

  Denna rapport presenteras en sammanställning av stråldoser till personal och av erfarenheter från strålskyddsarbetet inom den svenska kärnkraftindustrin under år 2001. /Publikationer/Rapport/Stralskydd/2002/200209/ Ansi Gerhardsson et.al. SSI Svenska

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:06 Strålskyddskonsekvenser vid villaeldning med Cs-137 kontaminerad ved

  Tjernobylolyckan 1986 resulterade i nedfall av radioaktiva ämnen främst i några län i södra och mellersta Norrland och några kringliggande områden. En undersökning gjordes i Gävleborgs län år 1997 för att bedöma strålskyddskonsekvenserna

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:14 Säkerhets- och strålskyddsläget vid de svenska kärnkraftverken 2001

  Under året har det inte förekommit några allvarliga driftstörningar vid de svenska kärnkraftverken som inneburit att säkerheten varit hotad. Inga händelser har inträffat som medfört onormala stråldoser eller doser över dosgränserna vare

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:05 Patientdoser från röntgen-undersökningar i Sverige – uppföljning av åtgärder

  Våren 1999 uppmanade SSI alla tillståndshavare att lämna in uppgifter om patientdoser m.m. för ett antal specificerade undersökningar. Syftet var dels att få underlag för den planerade författningen om diagnostiska referensnivåer (DRN), dels att få

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:03 SSI:s granskning av SKB:s FUD-program 2001

  Rapporten återger Statens strålskyddsinstituts (SSI) granskning av SKB program för forskning, utveckling och demonstration, FUD-program 2001. Rapporten utgör SSI:s remissvar till SKI i ärendet. I granskningen kommenterar SSI bland annat beslutsprocessen, behovet av ett strategidokument,

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2002:01 SAR och utstrålad effekt för 21 mobiltelefoner

  Rapporten presenterar resultaten från mätningar av 21 olika mobiltelefoners SAR-värde och utstrålade effekt. Ett syfte var att undersöka om information om utstrålad effekt kan kombineras med uppgifter om SAR för att beskriva telefonernas prestanda. SAR-mätningar

  Innehållstyp: Publikationer