Publikationer

Din avgränsning ger 141 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2016:40 Analys av signalsvar från simulerade bindfel

  Bakgrund Kvalificering av oförstörande provningssystem förutsätter att testblock som används vid praktiska demonstrationer innehåller tillverkade kvalificeringsdefek er med egenskaper som motsvarar de defekter som kan förekomma i aktuella anordningar. Bland annat behövs att dessa

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:36 Säker kraftförsörjning i svenska kärnkraftanläggningar? – En historisk betraktelse

  Sammanfattning Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har vid uppföljning av de störningar som skett i kärnkraftanläggningar, både nationellt och internationellt, initierat ett arbete kallat Degraderad kraftförsörjning. Ett mål med arbetet är att ta ett helhetsgrepp om ämnet och möjliggöra att i en

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:35 Säkerhetsvärdering mot plastisk kollaps vid skadetålighetsanalyser

  Bakgrund Proceduren som används för brottmekanisk analys av defekter och inspektionsintervall för komponenter i svenska kärntekniska anläggningar utgår från den brittiska R6-metoden men är vidareutvecklad för att ha ett säkerhetsvärderingssystem som är kompatibelt med säkerhetskraven som uttrycks

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2016:13 Spännarmerade betongkonstruktioner vid kärntekniska anläggningar

  Projektet omfattar en litteraturstudie och inventering av byggteknik, dimensionering, degradering och inspektionsmetoder för spännkabelsystem i reaktorinneslutningar och bassängkonstruktioner. Kunskap om spännkabelsystemen är av stor betydelse för bedömning av konstruktionernas täthet och

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:44 Krav på funktion, konstruktion och provning av reaktorinneslutningar

  Bakgrund I Sverige behöver SSM skaffa vidare kunskap inom olika områden inom nukleära byggnadskonstruktioner bl.a. reaktorinneslutningar. Syfte Syftet med projektet "Krav på funktion, konstruktion och provning av reaktorinneslutningar" är att sammanställa information för att belysa viktiga

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:17 Kännetecken för välfungerande ledningssystem i säkerhetskritisk verksamhet

  Studien omfattar en litteraturgenomgång kring ledningssystem och dess komponenter samt en intervjuundersökning för att få synpunkter från ett antal utvalda personer med erfarenhet av att arbeta med ledningssystem på olika nivåer. Av resultaten framkommer att erfarenheter från stora olyckor ofta

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:12 Interkristallin spänningskorrosion i rostfritt stål i BWR-miljö

  Interkristallin spänningskorrosion (IGSCC) har varit ett problem för kokvattenreaktorer (BWR) sedan 1960-talet, då sprickor påträffades i komponenter av sensibiliserat austenitiskt rostfritt stål. Det var dock först under tidigt 1970-tal, i samband med att omfattande interkristallin sprickning

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2015:03 Brottmekaniska K-lösningar för sprickor i massiv stång med icke-linjärt rotationssymmetriskt spänningstillstånd

  Nya K-lösningar är framtagna för 0,0 ≤ a / R ≤ 1,0 och 0,0 ≤ a / b ≤ 1,0 där a är sprickdjupet, b är spricklängdsparameter och R är stångens radie. Lösningarna inkluderar utöver global membranlast och böjlast även rotationssymmetriska spänningsfält upp till och med femte ordningen. Anpassning av

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:52 Beständiga förändringar av säkerhetskulturen

  Projektet har genomförts dels som en litteraturstudie och dels som en intervjuserie vid svenska kärnkraftverk. Litteraturstudien resulterade i en beskrivning av viktiga komponenter inom området säkerhetskultur, faktorer som anses möjliggöra eller förhindra att en god säkerhetskultur uppnås samt

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:31 Degradering i betong och armering med avseende på bestrålning och korrosion

  De primära egenskaperna för betongstrukturer i ett kärnkraftverk är dess strukturella styrka och möjlighet att avskärma joniserande strålning. Skade- och belastningsbilden kan komma att påverkas av genomförda och planerade effekthöjningar samt planerade driftsförlängningar av de svenska

  Innehållstyp: Publikationer