Publikationer

Välj år:

Välj utgivare:

Välj språk:

Din avgränsning ger 8 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2010:39 Beskrivning av Eurokoder för betongkonstruktioner

  Eurokoder, som är gemensamma europeiska standarder för utformning och dimensionering av bärande konstruktioner till byggnader och anläggningar, utarbetas av den Europeiska Standardiseringskommittén (CEN) och ges i Sverige ut av det svenska institutet för standarder (SIS). Sverige, liksom de andra

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:37 Utvärdering av regler och normer för betongkonstruktioner i svenska kärnkraftsanläggningar

  Syftet med projektet var att ta fram rekommendationer för tillämpning av regelverk för betongkonstruktioner i svenska kärnkraftsanläggningar genom att jämföra och utvärdera dels relevanta krav utgivna av europeiska och nordamerikanska myndigheter, och dels relevanta normer och standarder,

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:11 Strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken 2009

  Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM:s) regleringsbrev ska myndigheten senast den 3 maj 2010 till regeringen redovisa strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken. Föreliggande rapport utgör denna redovisning. SSM:s samlade bedömning är att strålsäkerhetsläget, dvs. kärnsäkerheten, det

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:10 Översikt av nationell och internationell kravbild avseende brandskydd på kärnkraftverk och hur dessa tillämpas i svensk kärnkraftindustri

  De nationella föreskrifterna gällande säkerhet på kärnkraftsanläggningar har historiskt behandlat brandskydd på en mycket övergripande nivå och den gällande kravbilden i tillståndshavares SAR, STF, ledningssystem har utvecklats under lång tid men på ett divergerande sätt. Vissa tillståndshavare

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:06 Upphandling inom kärnkraftsindustrin, kvalitet, säkerhet och beslutsfattande

  Upphandling av tjänster eller annan inhyrd personal eller utrustning såsom byggnadsdelar, komponenter, system är att betrakta som en del av den kärntekniska verksamheten och ska därmed omfattas av ledningssystemet med tillhörande nödvändiga instruktioner (Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:04 Utredning och kartläggning av krav för lyftanordningar inom kärnteknisk anläggning

  SSM kommer att utveckla sina krav inom området lyftanordningar och denna utredning och kartläggning av internationella krav kommer att ligga till grund för detta arbete. En orsak till att utvecklingen behöver ske nu är att SSM under 2011 kommer att granska en ansökan om uppförande och drift av en

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:03 Forskningsstrategi 2010-2014

  Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag omfattar frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning, säkerhet i kärnteknisk verksamhet samt nukleär icke-spridning. För att myndigheten ska kunna utföra uppdraget behöver ny kunskap

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2010:02 Metodutveckling för integrerad validering

  Denna rapport har skrivits på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM). Syftet var att stödja Strålsäkerhetsmyndigheten avseende metodutveckling inom Human Factors området rörande integrerad validering vid kontrollrum. Referensram för arbetet har varit befintliga rekommendationer och anvisningar

  Innehållstyp: Publikationer