Publikationer

Din avgränsning ger 242 träffar.

Sortera på:

Relevans Datum
 • 2015:02 Nationell mall för riskanalys av strålbehandlingsprocess

  Projektet har tagit fram metoder, mallar och exempel som kan användas i strålbehandlingsklinikernas arbete med riskanalyser. Förutom det direkta genomförandet av riskanalyser behandlas i denna rapport i viss mån även den mer övergripande riskhanteringsprocessen. De metoder som presenteras syftar

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:53 Översyn av systemet med diagnostiska referensnivåer

  Strålsäkerhetsmyndighetens mål för medicinsk röntgendiagnostik är att röntgenundersökningar ska vara berättigade och optimerade. Ett sätt att stimulera verksamhetsutövarna till att optimera sina röntgenundersökningar är det nationella systemet med diagnostiska standarddoser och referensnivåer.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:51 Report from SSM’s scientific council on ionizing radiation within oncology, 2013. MR in radiotherapy - an important step towards personalised treatment?

  Imaging is important for radiotherapy and the development of new imaging modalities is closely linked to the evolution of modern radiotherapy.  The implementation of magnetic resonance imaging (MRI) in modern radiotherapy holds great promise for the future but the scientific council

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:49 Samhällskostnader för hudcancer 2011

  I denna rapport presenteras förekomsten av olika hudcancerdiagnoser i Sverige 2011 samt samhällskostnaderna relaterat till dessa diagnoser. Dessutom redovisas en sammanställning av genomförda hälsoekonomiska utvärderingar av preventiva insatser mot hudcancer som finns publicerat internationellt.

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:45 Att göra det osynliga synligt

  Studien syftar till att beskriva hur attityder, normer och värderingar påverkar röntgensjuksköterskors och radiologers beslut och genomförande kring olika aspekter av strålskydd till patient och personal och hur de uppfattar strålskyddsorganisationen kring den dagliga verksamheten. Studien påvisar

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:42 Utbildning och kompetens inom strålskydd hos olika funktioner som deltar vid eller påverkar medicinska bestrålningar

  Sammanfattningsvis pekar utredningen på att det finns ett antal områden där Sverige måste genomföra åtgärder för att EU-direktivet ska anses uppfyllt när det gäller kompetenskraven för medicinska bestrålningar. Åtgärderna omfattar såväl vårdyrkesutbildningarnas grundutbildningar som

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:37 Rapport från SSM:s vetenskapliga råd om ultraviolett strålning 2013

  I denna rapport för år 2013 redovisas aktuella tidstrender för malignt melanom och övrig hudcancer, att överlevnad vid melanomsjukdom påverkas av utbildningsnivå och civilstånd, en genomgång av högriskgrupper för hudcancer, att både primär och sekundär prevention måste integreras för att minska

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:36 Beredskapszoner kring kärntekniska anläggningar i Sverige

  I denna rapport analyseras olika faktorer som påverkar eller kan komma att påverka utformningen av beredskapszoner kring svenska kärntekniska anläggningar. Analysen visar tydligt att det finns betydande brister i hur dagens beredskapszoner är utformade. De allvarligaste bristerna är att nuvarande

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:26 Improved reference and relative dosimetry of small radiation therapy photon beams

  Data tables on detector corrections for beam output measurements are provided for a large number of detectors (small air and liquid ionization chambers, silicon diodes, TLD and alanine) manufactured by major vendors, for 6 MV photons from clinical accelerators and for two Leksell Gamma Knife®

  Innehållstyp: Publikationer
 • 2014:25 En standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling

  Arbetet med att ta fram en standardiserad svensk nomenklatur för strålbehandling har i huvudsak utförts av en referensgrupp som har varit knuten till forskningsuppdraget. Referensgruppen har bestått av läkare och sjukhusfysiker från landets universitetssjukhus. Den framtagna standarden har

  Innehållstyp: Publikationer