Hälsodeklaration för arbete med joniserande strålning (tjänstbarhetsintyg)

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ställer krav på ett giltigt tjänstbarhetsintyg. Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar med att ta fram en blankett för ett sådant intyg. Tillsvidare kan blanketten nedan användas.

Läkarundersökningen är till för att skydda arbetstagaren. Avsikten är att hindra att någon som är speciellt känslig för strålningens skadeverkningar anställs eller fortsätter att vara sysselsatt i arbete med jonserande strålning. Hänsyn tas även till om viss personlig skyddsutrustning kan vålla särskilda besvär. För en adekvat bedömning ska den undersökande läkaren ta reda på vilken typ av arbete den undersökte ska vara verksam i och därmed förenade exponeringsvägar.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.