Tjänstbarhetsintyg för arbete med joniserande strålning

Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2018:1) om grundläggande bestämmelser för tillståndspliktig verksamhet med joniserande strålning ställer krav på ett giltigt tjänstbarhetsintyg (tidigare kallat läkarintyg).

Läkarundersökningen är till för att skydda arbetstagaren. Avsikten är att hindra att någon som är speciellt känslig för strålningens skadeverkningar anställs eller fortsätter att vara sysselsatt i arbete med jonserande strålning. Hänsyn tas även till om viss personlig skyddsutrustning kan vålla särskilda besvär. För en adekvat bedömning ska den undersökande läkaren ta reda på vilken typ av arbete den undersökte ska vara verksam i och därmed förenade exponeringsvägar.

Läkarundersökningen görs var tredje år. Däremellan skickas en hälsodeklaration in årligen.

Du behöver Adobe Acrobat Reader för att kunna läsa och fylla i PDF-blanketter.