Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I personuppgiftslagen (1998:204) finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Här kan du läsa om hur Strålsäkerhetsmyndigheten behandlar dina personuppgifter.

Strålsäkerhetsmyndigheten registrerar delar av eller samtliga av dina personuppgifter när du exempelvis:

  • beställer trycksaker
  • ansöker om tillstånd eller anmäler verksamhet
  • anmäler dig till kurser och utbildningar
  • prenumererar på nyheter via e-post.

Enligt personuppgiftslagen (PuL) får personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det för vilket uppgifterna samlas in.

Personuppgiftsansvarig

Som personuppgiftsansvarig är Strålsäkerhetsmyndigheten skyldig att se till att personuppgifterna behandlas i enlighet med PuL.

Rätt att begära information

Du har rätt att en gång per kalenderår begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Strålsäkerhetsmyndigheten, oavsett hur uppgifterna har samlats in.

Rätt att begära rättelse

Du har rätt att begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt. Strålsäkerhetsmyndigheten är skyldig att snarast rätta, blockera eller utplåna personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL. Meddela oss vilken uppgift som är felaktig och hur den ska rättas.

Skicka din begäran med post

Begäran ska enligt PuL göras på papper, och kan inte skickas med e-post. Skicka din begäran om information eller rättelse till:

Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16  Stockholm

Offentlighetsprincipen

Strålsäkerhetsmyndigheten är en statlig myndighet och det innebär att personuppgifter som finns hos oss kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen.