Behandling av personuppgifter

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Exempel på personuppgifter är namn, personnummer, postadress och e-postadress. I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR), finns regler för hur personuppgifter får behandlas. Här kan du läsa hur Strålsäkerhetsmyndigheten behandlar dina personuppgifter.

Strålsäkerhetsmyndigheten registrerar delar av eller samtliga av dina personuppgifter när du exempelvis:

 • beställer trycksaker
 • skickar brev eller e-post
 • ansöker om tillstånd eller anmäler verksamhet
 • anmäler dig till kurser och utbildningar
 • prenumererar på nyheter via e-post.

Enligt dataskyddsförordningen får personuppgifter inte behandlas för något ändamål som är oförenligt med det ändamål för vilket uppgifterna samlas in. Om Strålsäkerhetsmyndigheten avser att behandla personuppgifterna för ett annat syfte än det ursprungliga, ska myndigheten före denna behandling ge dig information om detta tillsammans med ytterligare relevant information.

Personuppgiftsansvarig

Som personuppgiftsansvarig är Strålsäkerhetsmyndigheten skyldig att se till att personuppgifterna behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär bland annat att myndigheten ansvarar för att det finns en rättslig grund för behandlingen av personuppgifter.

Dina rättigheter

Du har rätt att

 • begära information om de personuppgifter som behandlas om dig hos Strålsäkerhetsmyndigheten, oavsett hur uppgifterna har samlats in
 • begära rättelse om myndigheten har behandlat uppgifter om dig felaktigt
 • invända, till exempel när personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Om du som registrerad invänder mot behandlingen i dessa fall får Strålsäkerhetsmyndigheten endast fortsätta att behandla uppgifterna om det går att visa att det finns tvingande berättigade skäl till att uppgifterna måste behandlas som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om behandlingen sker för fastställande, utövande eller försvar av rättsliga anspråk.

Särskilda regler gäller för personuppgifter som behandlas av Strålsäkerhetsmyndigheten för vetenskapliga och historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål.

Skicka din begäran

Skicka din begäran om information eller rättelse till

Strålsäkerhetsmyndigheten
171 16  Stockholm

Eller med e-post till Strålsäkerhetsmyndighetens registratur.

Dataskyddsombud på Strålsäkerhetsmyndigheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett dataskyddsombud som utgör en stöd- och kontrollfunktion för dataskyddsfrågor inom myndigheten. Dataskyddsombudet har bland annat i uppdrag att

 • informera om gällande dataskyddsbestämmelser
 • ge råd till verksamheten i olika dataskyddsfrågor
 • kontrollera att myndigheten följer dataskyddsbestämmelserna och de interna styrdokument som rör dataskydd
 • vara kontaktperson för de registrerade personerna i dataskyddsfrågor och kontaktperson för tillsynsmyndigheten.

Kontakta dataskyddsombudet

Har du frågor om hur Strålsäkerhetsmyndigheten behandlar dina personuppgifter eller vill få mer information om dina rättigheter som registrerad? Då kan du kontakta vårt dataskyddsombud direkt via e-post.

Behandling av personuppgifter i samband med e-post

I e-post förekommer det ofta personuppgifter, antingen redan i e-postadressen eller i själva meddelandet, som kan kopplas till en enskild person. Detta innebär att dataskyddsförordningen gäller för e-post precis som för all annan personuppgiftsbehandling. För Strålsäkerhetsmyndighetens del hanteras inkommande e-post inklusive personuppgifter med stöd av att myndigheten fullgör en uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna fullgöra våra skyldigheter och bevaras så länge det är nödvändigt med hänsyn till detta ändamål. Behandlingen av personuppgifter är därför laglig enligt dataskyddsförordningen. Är uppgifterna exempelvis knutna till ett ärende flyttas uppgifterna till ett ärendehanteringssystem där de lagras med stöd av bestämmelser om arkivering.

Notera följande om du ska skicka e-post till oss:

 • Undvik e-post för känsliga eller integritetskänsliga uppgifter. Om du måste använda e-post för integritetskänsliga uppgifter, använd e-post som är skyddad med kryptering så att endast den avsedda mottagaren kan ta del av uppgifterna.
 • Nämner du en tredje person i ditt meddelande så kan vi behöva ta kontakt med den personen för att informera om att Strålsäkerhetsmyndigheten behandlar personuppgifter om denne. I dessa fall gör vi en avvägning i varje enskilt fall, om arbetsinsatsen för att få tag i personen och ge informationen står i proportion till vikten av att personen informeras. Om det rör sig om personuppgifter av okänslig karaktär, bedömer vi att det normalt sett är oproportionerligt att kräva att den tredje personen informeras särskilt.

Offentlighetsprincipen

Strålsäkerhetsmyndigheten är en statlig myndighet. Det innebär att vi omfattas av offentlighetsprincipen. Handlingar som finns hos oss, inklusive personuppgifter, som inte är arbetsmaterial är allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. I vissa fall kan dock uppgifter anses vara sekretessbelagda och lämnas därför inte ut.

Klagomål till Datainspektionen

Du som registrerad har alltid rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen enligt artikel 77 i dataskyddsförordningen.