Översyn av våra föreskrifter

Som en följd av nya EU-direktiv, andra förändringar i omvärlden och internationell granskning av Sveriges reglering inom området, pågår sedan 2013 en översyn av föreskrifterna i Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). De nya föreskrifterna träder ikraft i april 2018.

År 2008 bildades Strålsäkerhetsmyndigheten genom en sammanläggning av de dåvarande myndigheterna Statens kärnkraftinspektion (SKI) och Statens strålskyddsinstitut (SSI). Vid sammanläggningen överfördes de tidigare myndigheternas föreskrifter till den nya Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling (SSMFS). Utöver rent redaktionella ändringar gjordes inte någon översyn eller mer omfattande omarbetning av föreskrifterna vid sammanläggningen.

EU-direktiv ska överföras till nationell lagstiftning

Ministerrådet har under senare år beslutat om ett nytt strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) och ett ändrat kärnsäkerhetsdirektiv (2014/87/Euratom). Bestämmelserna i dessa direktiv ska överföras till nationell lagstiftning, däribland till ny lag och förordning om strålskydd och till Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter.

Myndighetens förslag till ny lag och förordning om strålskydd

Strålsäkerhetsmyndigheten har på regeringens uppdrag utrett hur EU:s strålskyddsdirektiv ska genomföras i svensk lagstiftning. Den 30 juni 2016 presenterade myndigheten ett förslag till ny lag och förordning om strålskydd. Regeringen har i november 2017 beslutat om en lagrådsremiss avseende en ny strålskyddslag.

Behov av mer enhetliga och heltäckande föreskrifter

I februari 2012 granskade det internationella atomenergiorganet IAEA, genom en så kallad Integrated Regulatory Review Service (IRRS), hur strålsäkerhetsarbetet styrs, regleras och följs upp i Sverige. Som en följd av denna granskning rekommenderades Strålsäkerhetsmyndigheten bland annat att utarbeta en enhetlig och mer heltäckande uppsättning av föreskrifter och allmänna råd i myndighetens författningssamling.

Målen för översynen

Målen för översynen av myndighetens föreskrifter är att ta fram en överskådlig författningssamling med tydligt utformade föreskrifter som

  • ger god förutsägbarhet om vad som gäller för olika strålsäkerhetsaspekter och i olika verksamhetsskeden
  • bidrar till en ständig utveckling av strålsäkerheten och på ett ändamålsenligt sätt stödjer myndighetens tillsyn.

Nya föreskrifter på remiss

De första formella externa remisserna skickades ut under våren 2017. Remisserna omfattar förslag till nya föreskrifter i Strålsäkerhetsmyndighetens kommande författningssamling, vägledningstext och konsekvensutredning.

Kontaktpersoner

Lars Skånberg: Grundläggande strålsäkerhetsregler och föreskrifter om strålsäkerhet i kärnkraftsreaktorer och andra kärntekniska anläggningar. 

Anders Frank: Föreskrifter om strålsäkerhet i hälso-, sjuk- och tandvård samt vid användning av strålning inom industri.