Verksamhet med joniserande strålning

Du som bedriver verk­samhet med joniserande strål­ning inom forsk­ning, industri och handel samt veterinär­medicin berörs av de här sidorna.

Strålsäkerhets­myndigheten arbetar för ett strål­säkert samhälle och för att för­hindra att du, dina kolleger eller andra personer som kommer i kontakt med strål­ning skadas. Därför har vi utformat krav och före­skrifter.

Starta verksamhet

Verksamhet med joniserande strål­ning kräver till­stånd från Strål­säkerhets­myndigheten och du som söker tillstånd måste upp­fylla vissa krav.

Driva verksamhet

Alla för­ändringar i verk­samheten som kan ha betydelse för strål­säkerheten ska anmälas till Strål­säkerhets­myndig­heten.

Avveckla verksamhet

När du slutar använda joniserande strål­ning i din verk­samhet ska du meddela detta till oss.

Konkursförvaltning

Om den som har tillstånd enligt strål­skydds­lagen för­sätts i konkurs är konkurs­förvaltaren skyldig att anmäla detta till oss.