Avveckla verksamhet med joniserande strålning

När din verksamhet slutar att använda joniserande strålning måste du meddela detta till Strål­säkerhets­myndigheten så att vi kan avskriva ditt tillstånd. Du måste visa att alla registrerade strålkällor och utrustningar har tagits om hand eller överlåtits enligt reglerna. Du måste även sanera lokalerna där din verksamhet har använt radioaktiva ämnen så att de kan friklassas.

Anmäl strålkällor du inte ska använda

Strålkällor eller utrustningar du inte längre ska använda måste tas om hand på ett strålsäkert sätt. När det gäller radioaktiva ämnen kan det vara bra att kontakta företaget du köpte strålkällan av. Det kan hjälpa dig att hantera strålkällorna på rätt sätt.

  • Du anmäler förändringen genom att fylla i och skicka in blanketten "Avregistrering av utrustning".
  • Kontakta företaget du köpte strålkällan av, de kan hjälpa dig att hantera strålkällorna på rätt sätt.

Friklassning av lokal

Lokaler som inte längre används för arbete med radioaktiva ämnen ska friklassas.

Att friklassa en lokal innebär

  • att alla ytor som kan ha kontaminerats, det vill säga förorenats av radioaktiva ämnen, ska saneras
  • att radioaktivt förorenad utrustning och andra inventarier måste tas om hand på ett strålsäkert sätt
  • att genomförda saneringsåtgärder och resultatet av utförda kontrollmätningar ska redovisas till Strålsäkerhetsmyndigheten, som därefter fattar beslut om friklassning.

Du kan läsa mer om friklassning i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS 2011:2) om friklassning av material, lokaler, byggnader och mark vid verksamhet med joniserande strålning.

Avfall och export

Mer information om hur du hanterar strålkällor som inte längre ska användas, samt hur du hanterar radioaktivt avfall, får du på sidan "Driva verksamhet". På samma sida hittar du även information om vilka regler som gäller om du vill föra ut dina strålkällor ur landet.