Konkursförvaltning

När en verksamhet där joniserande strålning används går i konkurs tar konkursboet över till­stånds­havarens rättig­heter och skyldig­heter. Anledningen är att strålkällor eller utrust­ningar inte ska hamna på drift och riskera att utgöra en fara.

Det är därför konkurs­förvaltarens ansvar att

  • ta reda på om konkurs­boet har strålkällor eller utrustningar som kräver tillstånd
  • se till att strål­källorna tas om hand på ett säkert sätt
  • anmäla konkursen och eventuella strålkällor i konkursboet till Strålsäkerhetsmyndigheten så snart som möjligt, dock senast två månader efter konkurs­beslutet
  • bevaka kostnaderna noga eftersom det kan vara mycket kostsamt att ta hand om vissa radioaktiva ämnen.

Konkurs­förvaltaren är företrädare för konkursboet och kan även

  • fortsätta verksamheten enligt tillståndet, tills den avvecklas
  • överlåta strålkällorna och utrust­ningarna till ett annat företag som då måste ansöka om tillstånd från Strål­säkerhets­myndig­heten (tillståndet måste vara beviljat innan strål­källan eller utrustningen överlåts).

Strålkällor måste omhändertas

Strålkällor och utrustningar kan tas om hand på olika sätt:

Radioaktiva ämnen

  • ska skickas till en för ändamålet godkänd avfallsanläggning, Cyclife Sweden AB eller annan anläggning inom EU
  • kan också skickas tillbaka till producenten i de fall då producenten enligt strålskyddslagen är skyldig att ta hand om avfallet.

Röntgenutrustningar

  • ska göras obrukbara genom att de lämnas till en skrotfirma som gör röntgenröret permanent obrukbart.

Den som bryter mot bestämmelserna i strålskyddslagen kan i vissa fall dömas till böter eller fängelse i två år.