Starta verksamhet med joniserande strålning

Det krävs tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten för verksamhet med joniserande strålning. Du som bedriver sådan verksamhet inom forsk­ning, industri och handel samt veterinär­­medicin berörs av den här sidan.

Verksamhet med joniserande strålning kräver tillstånd från Strålsäkerhetsmyndigheten. Den som ansöker om tillstånd måste uppfylla de krav som finns i våra föreskrifter.

Ansökan ska vara undertecknad av en behörig person som har rätt att ansöka om tillstånd för företagets eller organisationens räkning, exempelvis en VD. Strålsäkerhetsmyndigheten ger normalt tillstånd till juridiska personer, det vill säga företag eller organisationer med organisationsnummer registrerat i Sverige.

Det är tillståndshavaren som ansvarar för att verksamheten sker enligt de krav vi ställer i våra föreskrifter.

För att ansöka om tillstånd för yrkesmässig verksamhet med joniserande strålning inom forsk­ning, industri och handel samt veterinär­­medicin måste följande fyllas i och skickas till oss:

  1. Blanketten "Ansökan om tillstånd för verksamhet med joniserande strålning" och en bilaga med kompletterande information om din verksamhet.
  2. Blanketten "Nyregistrering av utrustning", där du anger vilken sorts strålkälla eller utrustning du vill använda i din verksamhet.

Om du ska bedriva nukleärmedicinsk verksamhet krävs även en godkänd strålskyddsexpert.

För nyregistrering av en CT behöver vi även få in följande information:

    1. Beskrivning av strålskärmningen i rummet där utrustningen ska stå (3-4 §§ SSMFS 2008:11). Skicka med en skiss över lokalen, manöverplatsen och angränsande utrymmen
    2. Arbetsrutiner vid undersökningar som beskriver strålskydd för personal och djurägare (9-10 §§ samt de allmänna råden i SSMFS 2008:30). Uppge speciellt om personer kommer att vistas inne i lokalen vid exponering.
    3. Beskrivning av hur personalen är kategoriindelad (4 kap. SSMFS 2008:51).

Personal i kategori B ska dosövervakas för att visa att placeringen i kategori B är korrekt. Bifoga eventuell plan för dosövervakning. För personal som inte är kategoriindelad ska en motivering och/eller beräkningar som stöder ställningstagandet bifogas.

Handläggningstid

När en fullständig ansökan har kommit in till oss börjar ärendet handläggas. I normala fall tar det 1–2 veckor. Detta gäller dock inte stora eller komplicerade verksamheter där handläggningstiden blir längre.

Är ansökan ofullständig och kräver kompletteringar blir handläggningstiden också längre. För det fall begärd komplettering inte inkommer kan ärendet komma att prövas i befintligt skick eller avvisas.

Tillståndsvillkor

Det tillstånd du får kan vara förenat med villkor. Villkoren gäller utöver Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och kan till exempel gälla särskilda krav på hantering.

Registrering

Den typ av radioaktiva ämnen och tekniska utrustningar som tillståndet omfattar anges i ett registerutdrag som Strålsäkerhetsmyndigheten utfärdar. Registerutdraget får du som tillståndshavare i samband med ditt tillstånd.

Om du skaffar ny, säljer eller kasserar en strålkälla eller utrustning måste du meddela detta till Strålsäkerhetsmyndigheten. Du får då ett nytt och aktuellt registerutdrag.

Avgifter

Tillståndet är avgiftsbelagt enligt förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten och faktureras årligen.