Beredskaps- och planeringszoner

Regeringen har beslutat om nya beredskaps- och planeringszoner för verksamheter med joniserande strålning. De nya zonerna ska vara implementerade i beredskapsplaneringen senast den 1 juli 2022.

Beredskaps- och planeringszoner är områden där skyddsåtgärder förbereds. Förberedelserna ger förutsättningar att kunna genomföra effektiva skyddsåtgärder för allmänheten vid en kärnkraftsolycka. Den 1 juli 2022 ska de nya zonerna vara implementerade i beredskapsplaneringen.

Kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals

Kring kärnkraftverken i Forsmark, Simpevarp och Ringhals införs en inre beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på fem kilometer och en yttre beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 25 kilometer. I beredskapszonerna ska det finnas en planering för utrymning, inomhusvistelse och intag av jodtabletter. Information och jodtabletter ska delas ut i förväg och varning till allmänheten ska förberedas. Planen för utrymning av allmänheten i beredskapszonerna ska möjliggöra att utrymning av den inre beredskapszonen kan prioriteras framför utrymning av den yttre. Kring kärnkraftverken införs även en planeringszon med en ungefärlig utsträckning på 100 kilometer. I planeringszonen ska det finnas en planering för utrymning som bygger på underlag från strålningsmätning av markbeläggningen, en planering för inomhusvistelse och en planering för begränsad extrautdelning av jodtabletter.

Kärnbränslefabriken i Västerås

Nuvarande beredskapszon som sträcker sig cirka 700 meter från kärnbränslefabriken i Västerås blir kvar med mindre justeringar. Inom beredskapszonen ska varning förberedas och det ska finnas en planering för inomhusvistelse. Länsstyrelsen i Västmanlands län beslutande i oktober 2018 om en ny beredskapsplan med en uppdaterad beredskapszon runt kärnbränslefabriken i Västerås. Runt kärnbränslefabriken i Västerås kan det inte uppstå någon markbeläggning i samband med olyckor som motiverar en planeringszon.

Centralt mellanlager för använt kärnbränsle i Oskarshamn (Clab)

Kring centrala mellanlagret för använt kärnbränsle införs en planeringszon med en ungefärlig utsträckning på 2 kilometer. Inom planeringsavståndet ska det finnas en planering för utrymning som bygger på underlag från strålningsmätning av markbeläggningen. Runt centrala mellanlagret för använt kärnbränsle kan det inte uppstå stråldoser i samband med olyckor som motiverar en beredskapszon.

De kärntekniska verksamheterna på Studsviksområdet

Det finns inte längre något behov av en beredskapszon kring de kärntekniska verksamheterna på Studsviksområdet.

ESS

Vid tiden för genomförandet av regeringsuppdraget om översyn av beredskapszoner saknades det tillräckligt underlag för ett ställningstagande om beredskaps- och planeringszoner runt ESS. I oktober 2018 föreslog SSM att det ska införas en beredskapszon med en ungefärlig utsträckning på 700 meter kring ESS. Inom beredskapszonen ska varning av befolkningen förberedas och det ska finnas en planering för inomhusvistelse. Lunds kommun beslutande i maj 2019 om en beredskapszon runt ESS.