Remisser och remissvar

Här listar vi aktuella remisser och kungörelser samt remissvar som vi det senaste året har lämnat till regeringen i egenskap av remissinstans.

Aktuella remisser

Strålsäkerhetsmyndighetens remisser och kungörelser

Aktuella remisser och kungörelser Svarsdatum
Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s Fud-program 2022 31 december 2022
Remiss: Förslag till ändring i föreskrifter och allmänna råd om medicinska exponeringar 1 februari 2023

Remisser från IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten är nationell kontaktpunkt för det internationella atomenergiorganet IAEA. I vårt uppdrag ingår bland annat att samla in och sammanställa svenska synpunkter på olika förslag från IAEA som skickas till medlemsländerna. Speciellt gäller detta IAEA:s internationella säkerhetsstandarder som ges ut, tillsammans med andra relevanta FN-organ eller internationella organisationer, i syfte att skydda människors hälsa, liv och egendom mot skadliga effekter av joniserande strålning.

Aktuella remisser från IAEA  Svarsdatum
Inga aktuella remisser  

Remissvar till regeringen

2022

Skrivelse angaende remiss Långsiktig finansiering av kommuners och ideella organisationers medverkan kring slutforvar

Säkerhetspolisens hemställan om skärpta krav på underlag vid säkerhetsprövning

Tullverkets rättsliga befogenheter i en ny tid - SOU 2022:48

Remissvar om slutbetänkandet Rätt för klimatet (SOU 2022:21)

Statskontorets och Naturvårdsverkets redovisningar om översyn av systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken

Om prövning och omprövning - en del av den gröna omställningen (SOU 2022:33)

Promemorian Långsiktig finansiering av kommuners och ideella föreningars medverkan i frågor om slutförvar

Promemorian Viktigt meddelande till allmänheten – en översyn av VMA-systemet (Ds 2022:1)

Kompletterande promemoria till betänkandet Enhetlig och effektiv marknadskontroll (SOU 2020:49) - förslag till förordningsändringar del 2

Totalförsvarsanalys – en oberoende myndighet för uppföljning och utvärdering (SOU 2021:103)

Utkast till lagrådsremiss Anpassningar till EUs marknadskontrollsförordning - del 2

Granskning av utländska direktinvesteringar (SOU 2021:87)

En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81)

Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60)

Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden (Ds 2021:32)

Sveriges säkerhet – behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)