Remisser och remissvar

Här listar vi aktuella remisser och kungörelser samt remissvar som vi har lämnat till regeringen i egenskap av remissinstans.

Aktuella remisser

Strålsäkerhetsmyndighetens remisser och kungörelser

Aktuella remisser och kungörelser Svarsdatum
Remiss: Ansökan om utökat tillstånd för markförvaring av mycket lågaktivt kärnavfall (remissen avser ansökans fullständighet) 28 februari 2022

Remisser från IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten är nationell kontaktpunkt för det internationella atomenergiorganet IAEA. I vårt uppdrag ingår bland annat att samla in och sammanställa svenska synpunkter på olika förslag från IAEA som skickas till medlemsländerna. Speciellt gäller detta IAEA:s internationella säkerhetsstandarder som ges ut, tillsammans med andra relevanta FN-organ eller internationella organisationer, i syfte att skydda människors hälsa, liv och egendom mot skadliga effekter av joniserande strålning.

Aktuella remisser från IAEA Svarsdatum
Remiss från IAEA: Skydd för arbetstagare mot radonstrålning - DS519 18 februari 2022

Remissvar till regeringen

Datum Strålsäkerhetsmyndighetens remissvar
2022-01-17

Remissvar: Enklare regelverk för mikroföretagande och en modernare bokföringslag (SOU 2021:60).pdf

2021-12-21

Remissvar: Förstärkt kontroll av produkter med dubbla användningsområden (Ds 2021:32)

2021-12-21

Remissvar: Sveriges säkerhet behov av starkare skydd för nätverks- och informationssystem (SOU 2021:63)