Avslutade regeringsuppdrag

På den här sidan hittar du några av de regeringsuppdrag vi arbetat med och som avslutats.

Avslutade regeringsuppdrag 2024

Internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Östeuropa

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bedriva utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien och Armenien. Utvecklingssamarbetet ska främst avse samarbete inom kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning samt hantering av radioaktivt avfall. Utgångspunkten är att detta samarbete äger rum på teknisk nivå. Samarbetet med Ukraina ska utökas för att möta konsekvenserna av Rysslands invasion av Ukraina och ska innefatta stöd som behövs för att upprätthålla och stärka strålsäkerheten i Ukraina, till exempel i form av utrustning. Arbetet ska utgå från Sveriges internationella åtaganden, samarbetet med de nordiska länderna och andra stater inom området samt innehålla en analys av insatsbehov inom olika områden.

Pågående arbete och genomförda insatser har redovisats till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet med kopia till Utrikesdepartementet).

Rapport: Redovisning av genomförda, pågående och planerade insatser inom internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Östeuropa 2024

Regleringsbrev för budgetåret 2024 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten

Uppdrag att förebygga hudcancer

Den 13 juni 2019 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att genomföra insatser för ett förstärkt förebyggande arbete mot hudcancer (S2019/02786/FS (delvis)).

Uppdraget har slutredovisats till Regeringskansliet (Socialdepartementet med kopia till Klimat- och näringslivsdepartementet).

Insatser för ett förstärkt förebyggande arbete mot hudcancer 2019-2023 Slutredovisning

Uppdrag att förebygga hudcancer

Förlängd tid för uppdraget att förebygga hudcancer

Stärkt stöd till Ukraina inom miljö- och strålsäkerhetssamarbete

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina ska Strålsäkerhetsmyndigheten inom ramen för utvecklingssamarbetet särskilt stärka samarbetet med och stödet till Ukraina inom strålsäkerhetsområdet, särskilt inom kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning och hantering av radioaktivt avfall. Myndigheten ska redovisa hur de ökade insatserna och det direkta stödet bidrar till att upprätthålla och stärka strålsäkerheten i Ukraina och närområdet.

Redovisningen lämnades till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet och Utrikesdepartementet) den 28 februari 2024.

Rapport om stärkt stöd och samarbete med Ukraina inom strålsäkerhetsområdet

Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten

Avslutade regeringsuppdrag 2023

Uppdrag om omlokalisering av säte och ledningsfunktion

Regeringen ger Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att omlokalisera myndighetens säte och ledningsfunktion från Katrineholm till Stockholms län där myndigheten idag bedriver verksamhet i Solna. Strålsäkerhetsmyndigheten har lämnat en redovisning av uppdraget till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet).

Rapport: Regeringsuppdrag omlokalisering av säte och ledningsfunktion

Uppdrag om omlokalisering av säte och ledningsfunktion

Avgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ska föreslå nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer eller andra justeringar i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheten ska till varje ändringsförslag redovisa bakgrund, motivering och konsekvensbedömning. Myndigheten ska särskilt se över avgiftskonstruktionen för avgifter där det till exempel löpande uppstår över- eller underskott samt redovisa behov av justeringar med anledning av detta. I denna del ska myndigheten inhämta synpunkter från Ekonomistyrningsverket.

Myndigheten ska också lämna författningsförslag. Där det är möjligt bör redovisningen delas upp i avgiftskollektiv för kärnkraftverk, övriga kärntekniska anläggningar respektive tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396).

Förslagen har lämnats till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet).

Rapport: Förslag till nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten

Uppdrag om utveckling av regelverk och andra åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft

Den 25 augusti 2022 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över vilken utveckling av regelverket och andra åtgärder som behövs för att det ska finnas förutsättningar att nyttja både befintlig och framtida kärnkraft.

Strålsäkerhetsmyndigheten slutredovisade uppdraget den 9 augusti 2023.

Slutredovisning: Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar förslag för utveckling av regelverket för befintlig och framtida kärnkraft

Delredovisning: Flera lagändringar och åtgärder föreslås för befintlig och framtida kärnkraft i Sverige

Uppdrag om utveckling av regelverk och andra åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft

Förlängd tid uppdrag om utveckling av regelverk och andra åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft

Internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Östeuropa

Strålsäkerhetsmyndigheten ska i enlighet med regleringsbrevet för 2023 bedriva utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien och Armenien. Utvecklingssamarbetet ska främst avse samarbete inom kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning samt hantering av radioaktivt avfall, och myndigheten ska ha en dialog med Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet och Utrikesdepartementet) om planer för framtida insatser på området.

Pågående arbete och genomförda insatser redovisades till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet med kopia till Utrikesdepartementet) den 28 april 2023.

Rapport: Redovisning av genomförda, pågående och planerade insatser inom internationellt miljö- och strålsäkerhetsarbete i Östeuropa

Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten

Avslutade regeringsuppdrag 2022

Uppdrag att stärka stöd till och samarbete med Ukraina inom strålsäkerhetsområdet

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina fick Strålsäkerhetsmyndigheten den 21 juli 2022  i uppdrag av regeringen att stärka stöd till och samarbete med Ukraina inom strålsäkerhetsområdet, särskilt inom kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning samt hantering av radioaktivt avfall.

I uppdraget ingick att identifiera och förbereda möjliga insatser för att bidra till strålsäkerhet i Ukraina efter 2022, under de förhållanden som förväntas råda med anledning av Rysslands invasion samt under en återbyggnadsfas. Myndigheten skulle redovisa insatser som är lämpliga framöver och en kostnadsuppskattning för dessa.

Strålsäkerhetsmyndighetens har redovisat uppdraget i en rapport till Regeringskansliet (Miljödepartementet) .

Rapport: Förslag till stärkt stöd och samarbete med Ukraina inom strålsäkerhetsområdet

Uppdrag att stärka stöd till och samarbete med Ukraina inom strålsäkerhetsområdet

Uppdrag att föreslå nödvändiga avgiftsjusteringar

Den 16 december 2021 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att föreslå nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer eller andra justeringar i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Till varje ändringsförslag ska bakgrund, motivering och konsekvensbedömning redovisas. Myndigheten ska också lämna författningsförslag. Där det är möjligt bör redovisningen delas upp i avgiftskollektiv för kärnkraftverk, övriga kärntekniska anläggningar respektive tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396).

Myndighetens förslag redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) den 1 september 2022.

Rapport: Förslag till nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Uppdrag att se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna

Den 16 december 2021 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som behövs, exempelvis i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar.

Uppdraget redovisades den 31 maj 2022.

Rapport: 2022:07 Översyn av lokala säkerhetsnämnder

Uppdrag att bedriva internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Ryssland

Den 16 december 2021 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att bedriva grannlandssamarbete med Ryssland för att bidra till höjd strålsäkerhet och miljökvalitet i både Ryssland och Sverige.

Uppdraget redovisades den 28 april 2022.

Rapport: Planer för framtida insatser inom internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete i Östeuropa och grannlandssamarbete i Ryssland

Uppdrag att bedriva internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Östeuropa

Den 16 december 2021 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att bedriva utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien, Armenien och Belarus. Utvecklingssamarbetet ska främst avse samarbete inom kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning samt hantering av radioaktivt avfall.

Uppdraget redovisades den 28 april 2022.

Rapport: Planer för framtida insatser inom internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete i Östeuropa och grannlandssamarbete i Ryssland

Uppdrag att förbereda, samordna och delta vid översynskonferens inom ramen för konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärntekniska anläggningar

Den 19 juni 2019 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att förbereda, samordna och delta vid 2021 års översynskonferens i Wien, inom ramen för konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärntekniska anläggningar (M2019/01315/Ke). Delmomenten i uppdraget skulle redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) separat.

Nyhet och rapport: Sverige uppfyller konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar

Rapport om IPPAS handlingsplan

En redovisning av det sista delmomentet, efter konferensens genomförande, gjordes den 28 april 2022.

Rapport: Den första översynskonferensen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärntekniska anläggningar

Uppdrag att analysera ansvaret för historiskt avfall

Den 25 november 2021 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att analysera ansvaret avseende det så kallade historiska radioaktiva avfallet och ge förslag till fortsatt hantering och finansiering.

Uppdraget redovisades den 28 februari 2022.

Nyhet och rapport: Ansvar för historiskt radioaktivt avfall är utrett