Avslutade regeringsuppdrag

På den här sidan hittar du några av de regeringsuppdrag vi arbetat med och som avslutats.

Avslutade regeringsuppdrag 2023

Uppdrag om utveckling av regelverk och andra åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft

Den 25 augusti 2022 gav regeringen Strålsäkerhetsmyndigheten i uppdrag att se över vilken utveckling av regelverket och andra åtgärder som behövs för att det ska finnas förutsättningar att nyttja både befintlig och framtida kärnkraft.

Strålsäkerhetsmyndigheten slutredovisade uppdraget den 9 augusti 2023.

Slutredovisning: Strålsäkerhetsmyndigheten lämnar förslag för utveckling av regelverket för befintlig och framtida kärnkraft

Delredovisning: Flera lagändringar och åtgärder föreslås för befintlig och framtida kärnkraft i Sverige

Uppdrag om utveckling av regelverk och andra åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft

Förlängd tid uppdrag om utveckling av regelverk och andra åtgärder för befintlig och framtida kärnkraft

Internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Östeuropa

Strålsäkerhetsmyndigheten ska i enlighet med regleringsbrevet för 2023 bedriva utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien och Armenien. Utvecklingssamarbetet ska främst avse samarbete inom kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning samt hantering av radioaktivt avfall, och myndigheten ska ha en dialog med Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet och Utrikesdepartementet) om planer för framtida insatser på området.

Pågående arbete och genomförda insatser redovisades till Regeringskansliet (Klimat- och näringslivsdepartementet med kopia till Utrikesdepartementet) den 28 april 2023.

Rapport: Redovisning av genomförda, pågående och planerade insatser inom internationellt miljö- och strålsäkerhetsarbete i Östeuropa

Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten

Avslutade regeringsuppdrag 2022

Uppdrag att stärka stöd till och samarbete med Ukraina inom strålsäkerhetsområdet

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina fick Strålsäkerhetsmyndigheten den 21 juli 2022  i uppdrag av regeringen att stärka stöd till och samarbete med Ukraina inom strålsäkerhetsområdet, särskilt inom kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning samt hantering av radioaktivt avfall.

I uppdraget ingick att identifiera och förbereda möjliga insatser för att bidra till strålsäkerhet i Ukraina efter 2022, under de förhållanden som förväntas råda med anledning av Rysslands invasion samt under en återbyggnadsfas. Myndigheten skulle redovisa insatser som är lämpliga framöver och en kostnadsuppskattning för dessa.

Strålsäkerhetsmyndighetens har redovisat uppdraget i en rapport till Regeringskansliet (Miljödepartementet) .

Rapport: Förslag till stärkt stöd och samarbete med Ukraina inom strålsäkerhetsområdet

Uppdrag att stärka stöd till och samarbete med Ukraina inom strålsäkerhetsområdet

Uppdrag att föreslå nödvändiga avgiftsjusteringar

Den 16 december 2021 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att föreslå nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer eller andra justeringar i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Till varje ändringsförslag ska bakgrund, motivering och konsekvensbedömning redovisas. Myndigheten ska också lämna författningsförslag. Där det är möjligt bör redovisningen delas upp i avgiftskollektiv för kärnkraftverk, övriga kärntekniska anläggningar respektive tillståndspliktig verksamhet enligt strålskyddslagen (2018:396).

Myndighetens förslag redovisades till Regeringskansliet (Miljödepartementet) den 1 september 2022.

Rapport: Förslag till nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten

Uppdrag att se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna

Den 16 december 2021 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att se över syftet och uppdraget för de lokala säkerhetsnämnderna samt föreslå författningsändringar som behövs, exempelvis i förordningen (2007:1054) med instruktion för lokala säkerhetsnämnder vid kärntekniska anläggningar.

Uppdraget redovisades den 31 maj 2022.

Rapport: 2022:07 Översyn av lokala säkerhetsnämnder

Uppdrag att bedriva internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Ryssland

Den 16 december 2021 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att bedriva grannlandssamarbete med Ryssland för att bidra till höjd strålsäkerhet och miljökvalitet i både Ryssland och Sverige.

Uppdraget redovisades den 28 april 2022.

Rapport: Planer för framtida insatser inom internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete i Östeuropa och grannlandssamarbete i Ryssland

Uppdrag att bedriva internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete med Östeuropa

Den 16 december 2021 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att bedriva utvecklingssamarbete med Ukraina, Georgien, Moldavien, Armenien och Belarus. Utvecklingssamarbetet ska främst avse samarbete inom kärnsäkerhet, strålskydd, icke-spridning, miljöövervakning samt hantering av radioaktivt avfall.

Uppdraget redovisades den 28 april 2022.

Rapport: Planer för framtida insatser inom internationellt miljö- och strålsäkerhetssamarbete i Östeuropa och grannlandssamarbete i Ryssland

Uppdrag att förbereda, samordna och delta vid översynskonferens inom ramen för konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärntekniska anläggningar

Den 19 juni 2019 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att förbereda, samordna och delta vid 2021 års översynskonferens i Wien, inom ramen för konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärntekniska anläggningar (M2019/01315/Ke). Delmomenten i uppdraget skulle redovisas till Regeringskansliet (Miljödepartementet) separat.

Nyhet och rapport: Sverige uppfyller konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärnanläggningar

Rapport om IPPAS handlingsplan

En redovisning av det sista delmomentet, efter konferensens genomförande, gjordes den 28 april 2022.

Rapport: Den första översynskonferensen av konventionen om fysiskt skydd av kärnämne och kärntekniska anläggningar

Uppdrag att analysera ansvaret för historiskt avfall

Den 25 november 2021 fick myndigheten i uppdrag av regeringen att analysera ansvaret avseende det så kallade historiska radioaktiva avfallet och ge förslag till fortsatt hantering och finansiering.

Uppdraget redovisades den 28 februari 2022.

Nyhet och rapport: Ansvar för historiskt radioaktivt avfall är utrett