Vårt uppdrag

Strålsäkerhetsmyndigheten har ett samlat ansvar inom områdena strålskydd, kärnsäkerhet och nukleär icke-spridning. Vi får våra uppdrag från regeringen via myndighetsinstruktionen och årliga regleringsbrev. Precis som andra myndigheter beslutar vi självständigt i enskilda ärenden.

Vår vison är "Ett strålsäkert samhälle".

Vårt uppdrag

Strålsäkerhetsmyndigheten är en förvaltningsmyndighet under regeringen. Myndigheten arbetar med:

 • frågor om skydd av människors hälsa och miljön mot skadlig verkan av joniserande och icke-joniserande strålning,
 • med frågor om säkerhet och fysiskt skydd i kärnteknisk och annan verksamhet med strålning
 • samt med frågor om nukleär icke-spridning.

Verksamhet med strålning bidrar till välstånd och samhällsnytta, men kan vid felaktig användning eller olyckor orsaka allvarliga hälso- och miljöproblem. Det radioaktiva avfallet måste tas om hand på ett säkert sätt, i vissa fall under tusentals år.

För att förebygga risken för skador på hälsa och miljö behövs lagar och regler, en effektiv tillståndsprövning samt tillsyn som gör att användningen av strålningen och radioaktiva ämnen sker under kontrollerade former. Om det ändå skulle ske en radiologisk olycka med konsekvenser för omgivningen är beredskapsverksamheten av största vikt.

Strålsäkerhet i EU och på internationell nivå

I EU är det i första hand inom ramen för Euratomfördraget som lagstiftning finns rörande kärnsäkerhet, strålskydd och kärnämneskontroll. Det internationella samarbetet inom IAEA, The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)/ Nuclear energy agency (NEA) med flera påverkar dock såväl EU:s lagstiftning som den nationella, varför myndighetens medverkan i detta arbete är viktig.

Användningen av kärnkraften och radioaktiva ämnen och annan verksamhet med strålning är global. Genom att påverka internationellt bidrar vi till att förbättra strålsäkerheten globalt.

En viktig del i detta arbete är vår medverkan i IAEA:s granskningstjänster, till exempel Integrated Regulatory Review Service (IRRS). Strålsäkerhetsmyndigheten bistår också regeringen i arbetet med att utveckla internationella konventioner och i utvecklingssamarbetet med Östeuropa.

Internationellt samarbete

Miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö

Vi är miljömålsansvarig myndighet och ansvarar för frågor inom miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.

Sverige har 16 miljökvalitetsmål som riksdagen har beslutat om. Strålsäkerhetsmyndigheten samordnar uppföljning, utvärdering och rapportering om miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö.

Målet innebär att människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av strålning. Regeringen har fastställt fyra preciseringar av miljökvalitetsmålet Säker strålmiljö:

 • Strålskyddsprinciper
  Individens exponering för skadlig strålning i arbetslivet och i övriga miljön begränsas så långt det är rimligt möjligt.
 • Radioaktiva ämnen
  Utsläppen av radioaktiva ämnen i miljön begränsas så att människors hälsa och den biologiska mångfalden skyddas. 
 • Ultraviolett strålning
  Antalet årliga fall av hudcancer orsakade av ultraviolett strålning är lägre än år 2000. 
 • Elektromagnetiska fält
  Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.

Målet Säker strålmiljö är ett av få miljökvalitetsmål som är nära att nås och strålsäkerheten är godtagbar på flera områden.

Antalet fall av hudcancer har dock ökat under lång tid. Minskad exponering för ultraviolett strålning (UV strålning) är avgörande för att minska antalet hudcancerfall. Det kräver en förändrad livsstil och nya attityder kring utseende och solning. Även om exponeringen för UV strålning skulle minska, kommer antalet cancerfall att öka en period, eftersom det kan ta decennier för hudcancer att utvecklas.

Agenda 2030

Generaldirektören har avgett en avsiktsförklaring för att inom ramen för GD-forum samverka för genomförande av FN:s agenda 2030. Genom GD-forumet vill vi som myndighet visa på ansvar och ledarskap för att genomföra Agenda 2030 och för att uppnå de globala målen för hållbar utveckling.