Utvecklingssamarbete

Strålsäkerhetsmyndigheten genomför en rad projekt i Öst- och Centraleuropa för att höja kärnsäkerheten, förbättra strålskyddet och minska riskerna för utsläpp, incidenter och terrorattacker med nukleärt (uran och plutonium) och radioaktivt material.

Samtliga samarbeten med Ryssland och Belarus har avbrutits

Strålsäkerhetsmyndigheten har med anledning av Rysslands invasion av Ukraina avbrutit samtliga samarbeten med Ryssland och Belarus.

Samarbetsprojekt i Ukraina har på grund av omständigheterna fått pausas.

Strålsäkerhetsmyndighetens utvecklingssamarbeten har riktat sig mot de forna sovjetrepublikerna Ukraina, Georgien, Moldavien och i mindre omfattning Belarus och Armenien. Vi har även haft ett grannlandssamarbete med Ryssland tillsammans med Norge och Finland. Samarbetsprojekt i Ukraina har på grund av omständigheterna fått pausas. Samtliga samarbeten med Ryssland och Belarus har avbrutits.

Strålsäkerhetsmyndighetens projektarbeten baserar sig på regeringsbeslut och finansiering från UD, Miljödepartementet, Sida, EU och myndigheter och organisationer i andra länder.

Reaktorsäkerhet (Ukraina och Ryssland)

I Ukraina har Strålsäkerhetsmyndigheten satsat på att etablera system och rutiner för de ukrainska kärnkraftverken och myndigheternas säkerhetsgranskning. Vi har tidigare även genomfört samarbeten i Ryssland riktat mot de två kärnkraftverk, Sosnovy Bor, utanför S:t Petersburg och Kola kärnkraftverk söder om Murmansk, som finns i Sveriges närhet. Målet har varit att minska riskerna för olyckor och möjliggöra en tidig upptäckt av brister i material och teknologi. Samarbetsprojekt i Ukraina har på grund av omständigheterna fått pausas. Samarbetet med Ryssland har avbrutits.

Hantering av historiskt avfall (nordvästra Ryssland)

Strålsäkerhetsmyndigheten ingår i ett nätverk av stater som har arbetat för att skapa säkra system och rutiner för hanteringen av historiskt nukleärt avfall på gamla sovjetiska flottbaser på Kolahalvön. Samarbetet med Ryssland har avbrutits.

Strålskydd och beredskap (Ukraina, Ryssland, Georgien och Moldavien)

Insatserna är riktade mot ett stort antal områden där strålning förekommer och där strålningen utgör ett hot för människor och miljö. Målen för projekten är bland annat att kartlägga strålningsnivåer samt etablera åtgärder som bidrar till en säker strålmiljö och att det finns varningssystem för anställda och lokalbefolkningar. Samarbetsprojekt i Ukraina har på grund av omständigheterna fått pausas. Samarbetet med Ryssland har avbrutits.

Icke-spridning (Ukraina, Ryssland, Georgien och Moldavien)

Icke-spridningsarbetet avser att skapa god en kontroll av material och teknologi som kan användas för att utveckla kärnvapenladdningar eller improviserade radiologiska vapen. Aktiviteterna är på så sätt riktade mot att förbättra ländernas egna system för exportkontroll. Det gäller etableringen av system för bokföring och kontroll av kärnämne vid kärntekniska anläggningar och konstruktionen av fysiska barriärer (fysiska skydd) vid anläggningar så att obehöriga inte får tillträde till material och teknologi. Icke-spridningsinsatserna riktar sig också mot den illegala handeln med nukleära och radioaktiva material. Samarbetsprojekt i Ukraina har på grund av omständigheterna fått pausas. Samarbetet med Ryssland har avbrutits.

Hantering av strålkällor och historiskt radioaktivt avfall (Ukraina, Georgien och Moldavien)

Flera länder i Östeuropa har ett behov av att utveckla sin nationella förmåga att hantera historiskt radioaktivt avfall och övergivna strålkällor från sovjettiden. Strålsäkerhetsmyndighetens insatser fokuserar på att stärka myndigheter, avfallsorganisationer och institutioner för att hantera dessa utmaningar. Vi genomför även omfattande EU- och Sida-finansierade projekt i Georgien och Moldavien med syfte att bygga upp nödvändig nationell kapacitet och infrastruktur för att omhänderta radioaktivt avfall i enlighet med internationella krav. Samarbetsprojekt i Ukraina har på grund av omständigheterna fått pausas.

Hur samarbetet genomförs

Projektarbetet genomförs alltid i samarbete med myndigheter och/eller andra organisationer i mottagarländerna. Strålsäkerhetsmyndigheten har som mål att sprida information till allmänheten i berörda länder och regioner om det säkerhetshöjande arbetet. Projekten genomförs så att mottagarländerna i större och större omfattning blir medfinansiärer. För alla fyra samarbetsområden som nämns ovan är det viktigt att det finns grupperingar av stater och internationella organisationer, som internationella atomenergiorganet IAEA och EU, som också är engagerade i att nå en höjd kärnsäkerhet och förbättrat strålskydd i Öst- och Centraleuropa.