Kärnavfallskonventionen

Enligt uppdrag från regeringen sammanställer Strål­säker­hets­myndig­heten var tredje år en nationell rapport om hur Sverige uppfyller kraven i konventionen om säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och om hanteringen av radioaktivt avfall, den så kallade kärnavfallskonventionen (på engelska Joint Convention).

Alla länder som har undertecknat kärnavfallskonventionen tar fram nationella rapporter som beskriver hur landet lever upp till kraven i konventionen. Rapporterna skickas till FN:s internationella atomenergiorgan IAEA, som fungerar som ett sekretariat för konventionen.

De områden som omfattas av konventionen har sedan länge införlivats i det svenska systemet för hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Sverige har ett etablerat regelverk med tydlig ansvarsfördelning och ett finansieringssystem samt en långsiktig strategi med tillhörande nationellt program för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Sveriges sjunde nationella rapport

Sveriges nationella rapport omfattar säkerhetsaspekterna, lagstiftningen och säkerhetsarbetet som rör regering, myndigheter och tillståndshavare i Sverige.

Den sjunde och senaste rapporten överlämnades till IAEA:s sekretariat den 27 oktober 2020. Rapporten beskriver hur Sveriges regering, myndigheter, tillståndshavare och kärnkraftsägare lever upp till kärnavfallskonventionen.

Sverige har i tidigare granskningar uppmärksammats för ett långsiktigt och ansvarsfullt program för omhändertagande av använt kärnbränsle och kärnavfall. Den sjunde rapporten lyfter fram hur Sverige förvaltar detta genom regeringens och Strålsäkerhetsmyndighetens proaktiva arbete med att vidareutveckla tillsynsmetoder, lagar och föreskrifter som styr industrins arbete, åtgärder för att skapa öppenhet och dialog, samt insatser för att säkra den långsiktiga nationella kompetensförsörjningen.

Den avslutande granskningskonferensen hålls i månadsskiftet juni-juli 2022 (framflyttad från 2021 på grund av pandemin), då Sverige och de andra 87 kontraktsskrivande medlemsländerna kommer att presentera sina nationella rapporter.

Granskningen av nationella rapporter

IAEA:s sekretariat ordnar så att alla länder som har undertecknat kärnavfallskonventionen ges möjlighet att läsa de andra medlemsländernas rapporter. Varje land granskar sedan ett urval av de andra ländernas rapporter och skickar skriftliga frågor som besvaras skriftligt. Resultaten av granskningarna behandlas på en två veckor lång konferens som hålls i Wien var tredje år. 

Frågor som ställdes till Sverige om den sjunde nationella rapporten och Sveriges svar (på engelska)