Rapportera oplanerad händelse i verksamhet med joniserande strålning

Om en oplanerad händelse med joniserande strål­ning har inträffat ska du så snabbt som möjligt rapportera det till Strål­säkerhets­myndig­heten. Beskriv vad som hänt och, om möjligt, hur det kunde hända.

Du ska rapportera händelser som oplanerat ökat eller händelser som skulle ha kunnat öka stråldosen till en eller flera personer. Det gäller även undersökningar eller behandlingar som genomförts felaktigt.

Är du osäker på om en händelse ska rapporteras? Rapportera!

Strålsäkerhetsmyndigheten kontaktar eventuellt dig för att få mer utförlig information om det som inträffat. Tänk därför på att så snart som möjligt efter händelsen göra en intern utredning och dokumentera följande uppgifter:

 • Var händelsen skett.
 • Vad som hänt.
 • Orsak till händelsen, vilken arbetsrutin som användes eller frångicks.
 • Vilken utrustning, maskin eller strålkälla som användes.
 • Vilka personer som var inblandade.
 • Eventuella uppmätta eller beräknade stråldoser.
 • Vilka åtgärder som vidtagits eller planerats för att hindra att det händer igen.

Dokumentera även:

 • uppehållstid i strålfält
 • avstånd till strålkälla
 • aktivitet, radionuklid
 • ytkontaminationer.

Krav på rapportering

I 8 kap. 9 § strålskyddsförordningen (2018:506) föreskrivs att den som bedriver en verksamhet med joniserande strålning eller i en omgivning med joniserande strålning snarast ska lämna upplysningar till Strålsäkerhetsmyndigheten om händelser och förhållanden i verksamheten som har betydelse från strålskyddssynpunkt. Om det finns misstanke om att en dosgräns har överskridits ska verksamhetsutövaren omgående rapportera detta till myndigheten.

Genom upplysning och rapportering får Strål­säkerhets­myndig­heten en grund för erfarenhetsåterföring så att samma sak inte inträffar igen, på din arbetsplats eller någon annanstans.

Rapportera oplanerad händelse

Om en oplanerad händelse med joniserande strål­ning har inträffat ska du som verksamhetsutövare så snabbt som möjligt rapportera det till Strål­säkerhets­myndig­heten. Beskriv vad som hänt och, om möjligt, hur det kunde hända.

Larma vid en akut nödsituation

Ring 112 eller 08-454 24 66 vid en akut nödsituation till följd av strålning. Du kommer till SOS Alarm som kopplar dig vidare till Strålsäkerhetsmyndighetens Tjänsteman i beredskap (TiB).