Rapportera oplanerad händelse i verksamhet med joniserande strålning

Om en händelse som har betydelse för strålsäkerheten har inträffat i en verksamhet ska du som verksamhetsutövare snarast anmäla det till Strål­säkerhets­myndig­heten. Du ska även utreda och vid­ta åtgärder för att händelsen inte ska inträffa på nytt, eller för att begränsa effekterna av sådana händelser om de inte helt går att förhindra.

Rapportera oplanerad händelse

Om en oplanerad händelse med joniserande strål­ning har inträffat ska du som verksamhetsutövare så snabbt som möjligt rapportera det till Strål­säkerhets­myndig­heten. Beskriv vad som hänt och, om möjligt, hur det kunde hända.

Krav på rapportering

Du som bedriver verksamhet med joniserande strålning eller i en omgivning med joniserande strålning ska snarast lämna upplysningar till Strålsäkerhetsmyndigheten om händelser och förhållanden i verksamheten som har betydelse från strålskyddssynpunkt.

Om det finns misstanke om att en dosgräns har överskridits ska du som verksamhetsutövare omgående rapportera det till myndigheten.

Rapporteringskraven regleras i 8 kap. 9 § strålskyddsförordningen (2018:506).

Syftet med kraven

Strål­säkerhets­myndig­heten ska säkerställa att inträffade händelser, som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig oavsiktlig bestrålning, har utretts i nödvändig omfattning och att de åtgärder som krävs för att uppnå god strålsäkerhet har vidtagits.

Rapporterade händelser av betydelse bidrar också till att Strål­säkerhets­myndig­heten kan få en samlad bild av problemen inom området och därmed arbeta för att stärka strålsäkerheten.

Larma vid en akut nödsituation

Ring 112 eller 08-454 24 66 (SOS Alarm) vid en akut nödsituation till följd av strålning. Du kommer till SOS Alarm som kopplar dig vidare till Strålsäkerhetsmyndighetens Tjänsteman i beredskap (TiB).