Riksmätplatsen

Strålsäkerhetsmyndigheten är riksmätplats för joniserande strålning. Riksmätplatsen bedriver kalibreringar, kontroll- och kvalitetsarbete, samt utveckling av mätmetoder och metrologiforskning. Verksamheten granskas regelbundet av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) mot standarden SS-ISO 17025.

Till riksmätplatsen kan du som arbetar med mätning av stråldoser lämna dina instrument för kalibrering. Vi kalibrerar och bestrålar instrument för strålterapi-, röntgendiagnostik- och strålskyddsändamål (till exempel jonkammare, dioder, DAP-mätare, handinstrument, TLD och EPD).

Riksmätplatsen upprätthåller de nationella normalerna för de dosimetriska storheterna kerma, absorberad dos och dosekvivalent. Normalerna är spårbara för luftkerma fritt i luft samt för absorberad dos i vatten. Från uppmätt luftkerma fastställs dosekvivalenten med hjälp av omvandlingskoefficienter enligt standarden SS-ISO 4037-3.

Normalerna är spårbara till följande primärlaboratorier:

  • Bureau International des Poids et Mesures (Frankrike)
  • National Physics Laboratory (England)
  • Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Tyskland)

Normalerna är spårbara för luftkerma fritt i luft samt för absorberad dos i vatten. Från uppmätt luftkerma fastställs dosekvivalenten med hjälp av omvandlingskoefficienter enligt standarden SS-ISO 4037-3.

Kvalitetsbevis för kalibrerings­verk­sam­heten

Strålsäkerhetsmyndigheten har rätt att använda den logotyp som visar att de kalibreringar som görs på myndigheten uppfyller kraven från Internationella kommittén för mått och vikt (CIPM).

Mer information